Mua hosting giá rất rẻ => Xem ngay
vb jpg VB căn bản

Quảng cáo

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các kiểu dữ liệu trong Visual Basic (VB) thường được sử dụng nhất, nói về kích thước - cách khai báo - cuối cùng sẽ làm một ví dụ minh họa.

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu cho một biến như: integer, float, string ... Và tùy thuộc vào mỗi loại dữ liệu cần lưu trữ mà chọn kiểu dữ liệu phù hợp.

Quảng cáo

Visual Basic là ngôn ngữ lập trình được đánh giá khá mạnh và nghiêm khắc. Vì vậy, nếu gán dữ liệu không phù hợp cho biến thì sẽ gây ra lỗi, nên bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi chọn kiểu dữ liệu cho biến.

1. Cú pháp khai báo biến trong Visual Basic

Sau đây là cú pháp xác định kiểu dữ liệu cho biến trong Visual Basic.

Dim [Variable Name] As [Data Type]
Dim [Variable Name] As [Data Type] = [Value]

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
 • Dim là từ khóa bắt buộc khi khai báo biến
 • Variable Name là tên biến mà bạn muốn đặt, ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở bài tiếp theo.
 • As cũng là từ khóa bắt buộc khi khai báo biến
 • Data Type là kiểu dữ liệu

Riêng ở công thức hai thì value chính là giá trị mà bạn muốn gán ngay lúc khai báo biến.

Quảng cáo

2. Danh sách các kiểu dữ liệu trong Visual Basic

Sau đây là danh sách một số kiểu dữ liệu thường dùng nhất trong Visual Basic. Bảng này cho biết tên, kích thước lưu trữ trong bộ nhớ, và vùng giới hạn giá trị.

Data Type Size Range
Boolean Tùy máy. True or False
Byte 1 byte 0 to 255
Char 2 bytes 0 to 65535
Date 8 bytes 0:00:00am 1/1/01 to 11:59:59pm 12/31/9999
Decimal 16 bytes (+ or -)1.0 x 10e-28 to 7.9 x 10e28
Double 8 bytes -1.79769313486232e308 -> 1.79769313486232e308
Integer 4 bytes -2,147,483,648 to 2,147,483,647
Long 8 bytes -9,223,372,036,854,775,808 -> 9,223,372,036,854,775,807
Object 4 bytes (32 bit),
8 bytes (64 bit)
Mọi data type đều có thể lưu trong Object
SByte 1 byte -128 to 127
Short 2 bytes -32,768 to 32,767
Single 4 bytes -3.4028235E+38 tới -1.401298E-45 † cho số dương
1.401298E-45 tới 3.4028235E+38 † cho số âm
String Tùy máy 0 -> 2 tỉ Unicode characters
UInteger 4 bytes 0 -> 4,294,967,295
ULong 8 bytes 0 -> 18,446,744,073,709,551,615 (1.8...E+19 †)
UShort 2 bytes 0 to 65,535

Bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về cách khai báo kiểu dữ liệu cho biến trong Visual Basic.

3. Ví dụ khai báo kiểu dữ liệu trong Visual Basic

Sau đây là ví dụ về việc sử dụng các kiểu dữ liệu trong visual basic.

Module Module1

  Sub Main()

    Dim id As Integer
    Dim name As String = "Suresh Dasari"
    Dim percentage As Double = 10.23
    Dim gender As Char = "M"c
    Dim isVerified As Boolean
    id = 10
    isVerified = True
    Console.WriteLine("Id:{0}", id)
    Console.WriteLine("Name:{0}", name)
    Console.WriteLine("Percentage:{0}", percentage)
    Console.WriteLine("Gender:{0}", gender)
    Console.WriteLine("Verfied:{0}", isVerified)
    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module

Nếu bạn chưa hiểu rõ cấu trúc của chương trình trên thì hãy quay lại bài trước để xem nhé.

Trong ví dụ này mình đã khai báo rất nhiều biến và xác định luôn kiểu dữ liệu cho mỗi biến, đồng thời gán dữ liệu luôn cho nó.

Quảng cáo

Chạy chương trình sẽ thu được kết quả như sau:

Id:10
Name:Suresh Dasari
Percentage:10.23
Gender:M
Verfied:True

* Lưu ý:

 • Sau khi khai báo biến bạn sẽ không thể đổi kiểu dữ liệu cho biến đó.
 • Dữ liệu gán vào biến phải phù hợp với kiểu dữ liệu mà bạn đã khai báo. Ví dụ khai báo biến kiểu Integer mà bạn gán dữ liệu kiểu ký tự (char) là không được.

Đây chính là cách khai báo kiểu dữ liệu cho biến trong ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top