BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các kiểu dữ liệu trong Visual Basic (VB) thường được sử dụng nhất, nói về kích thước - cách khai báo - cuối cùng sẽ làm một ví dụ minh họa.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu cho một biến như: integer, float, string ... Và tùy thuộc vào mỗi loại dữ liệu cần lưu trữ mà chọn kiểu dữ liệu phù hợp.

Visual Basic là ngôn ngữ lập trình được đánh giá khá mạnh và nghiêm khắc. Vì vậy, nếu gán dữ liệu không phù hợp cho biến thì sẽ gây ra lỗi, nên bạn phải cân nhắc thật kỹ trước khi chọn kiểu dữ liệu cho biến.

1. Cú pháp khai báo biến trong Visual Basic

Sau đây là cú pháp xác định kiểu dữ liệu cho biến trong Visual Basic.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Dim [Variable Name] As [Data Type]
Dim [Variable Name] As [Data Type] = [Value]

Trong đó:

 • Dim là từ khóa bắt buộc khi khai báo biến
 • Variable Name là tên biến mà bạn muốn đặt, ta sẽ tìm hiểu chi tiết hơn ở bài tiếp theo.
 • As cũng là từ khóa bắt buộc khi khai báo biến
 • Data Type là kiểu dữ liệu

Riêng ở công thức hai thì value chính là giá trị mà bạn muốn gán ngay lúc khai báo biến.

2. Danh sách các kiểu dữ liệu trong Visual Basic

Sau đây là danh sách một số kiểu dữ liệu thường dùng nhất trong Visual Basic. Bảng này cho biết tên, kích thước lưu trữ trong bộ nhớ, và vùng giới hạn giá trị.

Data Type Size Range
Boolean Tùy máy. True or False
Byte 1 byte 0 to 255
Char 2 bytes 0 to 65535
Date 8 bytes 0:00:00am 1/1/01 to 11:59:59pm 12/31/9999
Decimal 16 bytes (+ or -)1.0 x 10e-28 to 7.9 x 10e28
Double 8 bytes -1.79769313486232e308 -> 1.79769313486232e308
Integer 4 bytes -2,147,483,648 to 2,147,483,647
Long 8 bytes -9,223,372,036,854,775,808 -> 9,223,372,036,854,775,807
Object 4 bytes (32 bit),
8 bytes (64 bit)
Mọi data type đều có thể lưu trong Object
SByte 1 byte -128 to 127
Short 2 bytes -32,768 to 32,767
Single 4 bytes -3.4028235E+38 tới -1.401298E-45 † cho số dương
1.401298E-45 tới 3.4028235E+38 † cho số âm
String Tùy máy 0 -> 2 tỉ Unicode characters
UInteger 4 bytes 0 -> 4,294,967,295
ULong 8 bytes 0 -> 18,446,744,073,709,551,615 (1.8...E+19 †)
UShort 2 bytes 0 to 65,535

Bây giờ chúng ta sẽ làm một ví dụ để bạn hiểu rõ hơn về cách khai báo kiểu dữ liệu cho biến trong Visual Basic.

3. Ví dụ khai báo kiểu dữ liệu trong Visual Basic

Sau đây là ví dụ về việc sử dụng các kiểu dữ liệu trong visual basic.

Module Module1

  Sub Main()

    Dim id As Integer
    Dim name As String = "Suresh Dasari"
    Dim percentage As Double = 10.23
    Dim gender As Char = "M"c
    Dim isVerified As Boolean
    id = 10
    isVerified = True
    Console.WriteLine("Id:{0}", id)
    Console.WriteLine("Name:{0}", name)
    Console.WriteLine("Percentage:{0}", percentage)
    Console.WriteLine("Gender:{0}", gender)
    Console.WriteLine("Verfied:{0}", isVerified)
    Console.ReadLine()

  End Sub

End Module

Nếu bạn chưa hiểu rõ cấu trúc của chương trình trên thì hãy quay lại bài trước để xem nhé.

Trong ví dụ này mình đã khai báo rất nhiều biến và xác định luôn kiểu dữ liệu cho mỗi biến, đồng thời gán dữ liệu luôn cho nó.

Chạy chương trình sẽ thu được kết quả như sau:

Id:10
Name:Suresh Dasari
Percentage:10.23
Gender:M
Verfied:True

* Lưu ý:

 • Sau khi khai báo biến bạn sẽ không thể đổi kiểu dữ liệu cho biến đó.
 • Dữ liệu gán vào biến phải phù hợp với kiểu dữ liệu mà bạn đã khai báo. Ví dụ khai báo biến kiểu Integer mà bạn gán dữ liệu kiểu ký tự (char) là không được.

Đây chính là cách khai báo kiểu dữ liệu cho biến trong ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Cùng chuyên mục:

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Dữ liệu String rất quan trọng, nó có thể lưu trữ hầu hết mọi loại…

Mảng trong Visual Basic (Array)

Mảng trong Visual Basic (Array)

Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo…

Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong…

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp…

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Nếu vòng lặp For biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp While…

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp là một hành động được lặp đi lặp lai nhiều lần, và trong…

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case dùng trong trường hợp điều kiện rẻ nhánh là một giá trị…

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Nếu bạn đã từng học những ngôn ngữ khác rồi thì không còn quá xa…

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính…

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Hầu như ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ tính năng comment, và VB cũng không…

Bảng Keywords trong Visual Basic

Bảng Keywords trong Visual Basic

Không chỉ riêng mỗi Visual Basic là có những keywords này, mà mỗi ngôn ngữ…

Chương trình Visual Basic Hello World

Chương trình Visual Basic Hello World

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản.

Cài đặt Visual Studio

Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài…

Top