Home > Visual Basic > VB căn bản > Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic, đây là lệnh thường dùng để thoát khỏi vòng lặp ngay lập tức mà không cần một điều kiện nào.

Cú pháp lệnh Exit như sau:

Exit { Do | For | Function | Property | Select | Sub | Try | While } 

Tùy vào câu lệnh bạn đang sử dụng mà chọn thông số phía sau cho phù hợp.

Tức là:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

 • Dùng trong vòng lặp For thì nó sẽ là Exit For.
 • Dùng trong vòng lặp Do hoặc thì nó sẽ là Exit Do
 • Tương tự cho các lệnh khác ...

Ví dụ 1: Vì dùng trong vòng lặp For nên cấu trúc của lệnh Exit sẽ là Exit For.

Module Module1
  Sub Main()
    For i As Integer = 1 To 4
      If i = 3 Then Exit For
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
    Next
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ví dụ 2: Dùng trong vòng lặp While nên nó sẽ là Exit While.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    While i < 4
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Exit While
    End While
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ví dụ 3: Dùng trong vòng lặp Do While nên nó sẽ là Exit Do.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Exit Do
    Loop While i < 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Trên là cách sử dụng cơ bản nhất của lệnh Exit trong VB. Chúc bạn học tốt.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP