Home > Visual Basic > VB căn bản > Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB), đây là vòng lặp có cách hoạt động giống vòng lặp While, chỉ khác duy nhất là nó lặp xong mới kiểm tra điều kiện.

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp là bao nhiêu, và bạn muốn lặp tối thiểu ít nhất một lần.

1. Cú pháp vòng lặp Do While Visual Basic

Nếu vòng lặp While kiểm tra điều kiện rồi mới lặp thì vòng lặp Do While lại khác, nó sẽ lặp xong rồi mới kiểm tra điều kiện dừng vòng lặp. Vì vậy tối thiểu ít nhất nó sẽ lặp một lần.

Cú pháp như sau:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Do
  // Statements to Execute
Loop While boolean_expression

Nếu boolean_expression bằng false thì vòng lặp sẽ lặp một lần rồi thoát hẳn, nếu nó bằng true thì lần lặp tiếp theo sẽ được chạy.

2. Ví dụ vòng lặp Do While trong Visual Basic

Như thường lệ, ta sẽ làm ví dụ ở mức đơn giản và dễ hiểu nhất, đó là sử dụng vòng lặp Do While để in các số từ 1 đến 4.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("{0}", i)
      i += 1
    Loop While i <= 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Cụ thể quy trình chạy như sau:

 • Lần 1: i = 1, In ra màn hình số 1, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = true nên tiếp tục lặp cho lần tiếp theo.
 • Lần 2: i = 2, In ra màn hình số 2, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = true nên tiếp tục lặp cho lần tiếp theo.
 • Lần 3: i = 3, In ra màn hình số 3, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = true nên tiếp tục lặp cho lần tiếp theo.
 • Lần 4: i = 4, In ra màn hình số 4, tăng i lên 1, điều kiện i <= 4 = false nên dừng vòng lặp.

Kết quả in ra màn hình dãy số:

1
2
3
4

Kiểm thử vòng lặp Do While ít nhất lặp 1 lần: Bạn hãy thay điều kiện lặp While i <= 4 thành While i < 1 thì sẽ thấy chương trình vẫn in ra được số 1, điều này chứng minh nó đã lặp 1 lần.

3. Vòng lặp Do While VB lồng nhau

Cũng là một vòng lặp nên ta có thể sử dụng lồng nhau, bằng cách cho vòng lặp Do While này nằm trong vòng lặp Do While khác.

Dưới đây là một ví dụ:

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      Dim j As Integer = 1
      Do
        Console.WriteLine("j value: {0}", j)
        j += 1
      Loop While j < 2
    Loop While i < 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ngoài ra nếu bạn muốn dừng vòng lặp ngay lập tức thì có thể sử dụng lệnh Exit, đặt ngay vị trí muốn dừng. Trình biên dịch khi gặp lệnh đó nó sẽ thoát khỏi vòng lặp và tiếp tục biên dịch các đoạn code tiếp theo.

Ví dụ: Lặp, nếu i = 2 thì thoát khỏi vòng lặp.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Exit Do
    Loop While i < 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Trên là cách sử dụng vòng lặp Do While trong Visual Basic. Bài viết này mình sẽ dừng ở đây, hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP