Mã giảm giá hosting 30% cực ngon Xem ngay
vb jpg VB căn bản

Quảng cáo

Hosting chỉ 9k/tháng siêu rẻ ==> xem tại đây

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB), đây là vòng lặp mới lạ nên nếu bạn chưa học đến các kiểu dữ liệu nâng cao thì có thể tạm thời bỏ qua.

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong một mảng (array) hoặc list.

Quảng cáo

Nói chung nó sẽ làm việc với các đối tượng tập hợp như array, list, v.v. để lặp qua từng phần tử của các tập hợp đó.

Chúng ta có thể sử dụng các câu lệnh Exit, Continue trong vòng lặp For Each để thoát ra khỏi vòng lặp, hoặc tiếp tục cho bước lặp tiếp theo của vòng lặp, dựa trên yêu cầu của bài toán.

1. Cú pháp vòng lặp For Each VB

Sau đây là cú pháp vòng lặp For Each trong ngôn ngữ lập trình Visual Basic.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.
For Each var_name As [Data_Type] In Collection_Object 
  // Statements to Execute
Next

Trong đó:

Quảng cáo

 • var_name biến lưu trữ giá trị của phần tử đang lặp, [Data_Type] là kiểu dữ liệu cho biến này.
 • Collection_Object là danh sách cần lặp

Như mình đã nói ở đầu bài, vòng lặp này không có điều kiện dừng, thay vào đó bạn sử dụng lệnh Exit hoặc Continue để điều khiển.

2. Vòng lặp For Each với mảng trong VB

Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng vòng lặp For Each trong ngôn ngữ lập trình Visual Basic để lặp qua các phần tử mảng.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim names As String() = New String(2) {"Cường", "Freetuts", "Visual Basic"}
    For Each name As String In names
      Console.WriteLine(name)
    Next
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Kết quả của chương trình này sẽ in ra màn hình các chuỗi như sau:

Cường
Freetuts
Visual Basic

Như bạn thấy, biến name sẽ lưu trữ giá trị của phần tử cho lần lặp đó.

 • Lần 1: Biến name = Cường
 • Lần 2: Biến name = Freetuts
 • Lần 3: Biến name = Visual Basic

3. Vòng lặp For Each với List trong VB

Dưới đây là ví dụ sử dụng vòng lặp For Each để lặp qua danh sách List.

Quảng cáo

Module Module1
  Sub Main()
    Dim names As List(Of String) = New List(Of String)() From {
        "Học VB",
        "Tại Freetuts",
        "Miễn Phí"
      }
    For Each name As String In names
      Console.WriteLine(name)
    Next
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Kết quả:

Học VB
Tại Freetuts
Miễn Phí

Trên là cú pháp và cách dùng vòng lặp For Each trong VB để lặp qua một mảng (array) và một danh sách (list).

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top
0.0339