Mã giảm giá hosting 30% cực ngon Xem ngay
vb jpg VB căn bản

Quảng cáo

Hosting chỉ 9k/tháng siêu rẻ ==> xem tại đây

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic, đây là lệnh dùng để rẻ nhánh chương trình, là lệnh được sử dụng nhiều nhất trong VB nên rất quan trọng.

Lập trình liên quan đến thực tế rất nhiều. Ví dụ bạn cần giải quyết mệnh đề "nếu trời mưa thì Nam đi học, không thì Nam ở nhà" bằng ngôn ngữ VB thì làm thế nào? Rất dễ, sử dụng lệnh rẻ nhánh If Else sẽ giải quyết trong mọt nốt nhạc.

Quảng cáo

1. Lệnh if trong Visual Basic

Dưới đây là cách tạo lệnh rẻ nhánh if else trong ngôn ngữ Visual Basic (VB).

If bool_expression Then
' Lệnh sẽ chạy nếu biểu thức bool_expression trả về true
End If

Trong đó bool_expression là biểu thức điều kiện, nó có thể là một biến, một biểu thức, một hàm hay một phương thức nào đó, miễn là trả về kiểu boolean (true hoặc false).

Dim x As Integer = 20

If x >= 10 Then
  Console.WriteLine("Số này lớn hơn 10")
End If

Trong đoạn code này thì biểu thức điều kiện là x >= 10, trong khi biến x được gán giá trị là 20, vì vậy đoạn code bên trong lệnh if sẽ được chạy, và dòng lệnh "Số này lớn hơn 10" sẽ được in lên màn hình.

Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Mình sẽ đưa ra một ví dụ sử dụng nhiều lệnh if trong một chương trình.

Quảng cáo

Module Module1
  Sub Main()
    Dim x As Integer = 20, y As Integer = 10

    If x >= 10 Then
      Console.WriteLine("x lớn hơn 10")
    End If

    If y <= 5 Then
      Console.WriteLine("y bé hơn hoặc bằng 5")
    End If

    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Tóm tắt:

 • Biến x = 20, y = 10
 • Lệnh if đầu tiên: điều kiện x >= 10true, vì vậy dòng chữ "x lớn hơn 10" được in ra.
 • Lệnh if thứ hai: điều kiện y <= 5false, vì vậy không in ra gì cả

2. Lệnh if else trong Visual Basic

Mỗi lệnh if có thể gắn thêm nhiều lệnh else để rẻ ra nhiều nhánh khác nhau.

Cú pháp như sau:

If boolean_expression Then
' Thực thi nếu boolean expression True
Else 
' Thực thi nếu boolean expression False
End If

Như vây, khi biểu thức điều kiện ở lệnh if không đúng thì những đoạn code bên trong lệnh else sẽ được chạy.

Ví dụ:

Quảng cáo

Dim x As Integer = 20

If x >= 10 Then
  Console.WriteLine("x lớn hơn hoặc bằng 10")
Else
  Console.WriteLine("x bé hơn 10")
End If

Chạy chương trình này ta sẽ thu được dòng chữ "x lớn hơn hoặc bằng 10", bởi điều kiện trong lệnh if là x >= 10, mà x = 20 nên đoạn code bên trong lệnh if sẽ được chạy.

Lúc này nội dung của lệnh else sẽ không chạy, bởi lệnh if phía trên nó đã được kích hoạt.

Giả sử bạn đổi giá trị cho biến x = 5 chẳng hạn, thì lúc này dòng chữ ở bên trong lệnh else sẽ được chạy, còn lệnh if thì không.

3. Kết hợp nhiều lệnh if else trong Visual Basic

Ta chỉ mới học được cách rẻ 2 nhánh bằng lệnh if else, nhưng thực tế thì có một số bài toán phải rẻ rất nhiều lần thì mới giải quyết được. Lúc này ta sẽ kết hợp lệnh if else nhiều lần để tạo ra nhiều nhánh khác nhau.

Cú pháp như sau:

Quảng cáo

If condition_1 Then
' Chạy nếu condition_1 True
ElseIf condition_2 Then
' Chạy nếu condition_2 True
ElseIf condition_2 Then
' Chạy nếu condition_3 True
....
....
Else
' Không có lệnh if nào ở trên thỏa mãn thì nội dung 
' ở else sẽ được chạy
End If

Trình biên dịch sẽ chạy từ trên xuống, nó sẽ kiểm tra lần lượt từng lệnh if, nếu lệnh if nào thỏa yêu cầu thì nó sẽ chạy lênh đó, đồng thời bỏ qua tất cả những lệnh if else khác ở bên dưới.

Ví dụ: Rẻ ba nhánh

Dim x As Integer = 5

If x = 10 Then
Console.WriteLine("x bằng 10")
ElseIf x > 10 Then
Console.WriteLine("x lớn hơn 10")
Else
Console.WriteLine("x bé hơn 10")
End If

Trong ví dụ này thì biến x = 5, mà hai điều kiện ở trên không thỏa, vì vậy nội dung ở lệnh else sẽ được chạy.

4. Lệnh if else lồng nhau trong Visual Basic

If else lồng nhau tức là lệnh if nằm bên trong một lệnh if khác, trong tiếng Anh ta gọi là Nested.

Thực tế có nhiều bài toán ta phải sử dụng lệnh if else lồng nhau để giải quyết. Tuy nhiên chỉ nên lồng từ 3, 4 cấp đổ lại thôi nhé, nếu không sẽ rất khó quản lý chương trình.

Quảng cáo

Cú pháp như sau:

If condition Then
  If nested_condition_1 Then
  // Lệnh sẽ chạy nếu condition 1 true
  Else
  // Ngược lại chạy lệnh này
  End If
  Else
  If nested_condition_2 Then
  // Lệnh sẽ chạy nếu condition 2 true
  Else
  // Ngược lại chạy lệnh này
  End If
End If

Khi condition true thì những lệnh if else ở bên trong mới được chạy.

Ví dụ: Lệnh if else lồng 2 cấp.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim x As Integer = 5, y As Integer = 20
    If x > y Then
      If x >= 10 Then
        Console.WriteLine("x lớn hơn hoặc bằng 10")
      Else
        Console.WriteLine("x nhỏ hơn 10")
      End If
    Else
      If y <= 20 Then
        Console.WriteLine("y lớn hơn hoặc bằng 20")
      Else
        Console.WriteLine("y bé hơn 20")
      End If
    End If
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Tới đây rồi thì mình sẽ không giải thích quá nhiều về đoạn code này nữa nhỉ?

Như vậy là mình đã hướng dẫn xong cách sử dụng lệnh if trong Visual Basic. Đây là lệnh rất quan trọng, nó được sử dụng rất nhiều trong lập trình VB, vì vậy bạn cần nắm chắc về cách dùng nhé.

Quảng cáo

Quảng cáo

Bài viết cùng chuyên mục:

Quảng cáo

Top
0.0266