BẮT ĐẦU
RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
LỆNH NHẢY
KIỂU DỮ LIỆU
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xử lý chuỗi trong Visual Basic

Trong bài này chúng ta sẽ học cách xử lý chuỗi String trong Visual Basic, đồng thời mình cũng liệt kê những hàm xử lý String thường sử dụng nhất khi làm việc với ngôn ngữ VB này.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Dữ liệu String rất quan trọng, nó có thể lưu trữ hầu hết mọi loại dữ liệu trong thực tế. Bạn có thể lưu kiểu số interger trong một chuỗi, sau đó sử dụng các hàm chuyển đổi chuỗi thành số để sử dụng.

1. Khai báo chuỗi trong Visual Basic

Sau đây là các cách khác nhau để khai báo và khởi tạo các biến kiểu chuỗi bằng cách sử dụng từ khóa String trong VB.

' Khai báo không khởi tạo giá trị
Dim str1 As String

' Khai báo và gán giá trị 
Dim str2 As String = "Welcome to Freetuts"
Dim str3 As String = "Hello World!"

' Khai báo chuỗi rỗng
Dim str4 As String = String.Empty

' Khai báo chuỗi NULL
Dim str5 As String = Nothing

' Tạo chuỗi từ các ký tự Char
Dim letters As Char() = {"A"c, "B"c, "C"c}
Dim str6 As String = New String(letters)

2. Tính bất biến của chuỗi trong Visual Basic

Trong VB thì String là một kiểu dữ liệu bất biến, nghĩa là bạn không thể thay đổi giá trị của một chuỗi khi đã khởi tạo. Nêu có bất kì thay đổi nào như thêm, sửa hoặc xóa chuỗi thì nó sẽ loại bỏ instance cũ đó trong bộ nhớ và tạo ra một instance mới để giữ giá trị mới.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Ví dụ: Bạn tạo một biến msg để lưu trữ chuỗi "Xin chào!", một instance sẽ được tạo và lưu trữ trong bộ nhớ heap. Bây giờ ta thay đổi giá trị của chuỗi thành "Xin chào freetuts!" thì instance cũ trên heap sẽ bị xóa bỏ, và một instance mới sẽ được tạo và lưu trữ giá trị mới này.

Việc xóa và tạo mới instance này của Visual Basc đã làm cho hiệu xuất xử lý của nó bị ảnh hưởng nếu bạn thực hiện thao tác đó nhiều lần.

3. Phương thức Format String của Visual Basic

Trong Visual Basic, chúng ta có thể định dạng một chuỗi bằng cách sử dụng phương thức Format, ta sẽ tạo những vị trí động trong chuỗi, sau đó sử dụng Format để gắn dữ liệu vào những vị trí đó.

Hãy xem ví dụ dưới đây.

Dim name As String = "Cuong"
Dim domain As String = "Freetuts.net"
Dim user As String = String.Format("Name: {0}, Website: {1}", name, domain)
' Kết quả: Name: Cuong, Website: Freetuts.net

4. Lặp qua từng ký tự trong chuỗi

Nếu bạn cần lặp qua từng ký tự trong chuỗi thì có thể sử dụng vòng lặp, kết hợp với hàm lenght để đếm tổng số ký tự trong chuỗi.

Hãy xem ví dụ dưới đây để biết cách dùng.

Dim name As String = "Nguyen Van Cuong"
For i As Integer = 0 To name.Length - 1
  Console.Write(name(i))
Next

' Output: Nguyen Van Cuong

5. Ví dụ khác về chuỗi String trong Visual Basic

Sau đây là ví dụ về khai báo và khởi tạo chuỗi, định dạng giá trị chuỗi trong Visual Basic.

Module Module1
  Sub Main()
    Dim firstname As String = "Suresh"
    Dim lastname As String = "Dasari"
    Dim location As String = "Hyderabad"
    Dim name As String = firstname & " " & lastname
    Console.WriteLine(name)
    Dim userInfo As String = String.Format("Name: {0}, Location: {1}", name, location)
    Console.WriteLine(userInfo)
    Dim names As String = "Suresh" & vbLf & "Rohini" & vbLf & "Trishika"
    Console.WriteLine(names)
    Dim path As String = "C:\Users\Freetuts\Documents\"
    Console.WriteLine(path)
    Dim msg As String = "Her name was ""Trishika."""
    Console.WriteLine(msg)
    Console.WriteLine(vbLf & "Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Chạy chương trình này ta thu được kết quả như sau:

Suresh Dasari
Name: Suresh Dasari, Location: Hyderabad
Suresh
Rohini
Trishika
C:\Users\Freet\Documents\
Her name was "Trishika."

Press Enter Key to Exit..

6. Hai thuộc tính quan trọng của chuỗi

Bảng dưới đây là hai thuộc tính quan trọng thường được dùng nhất trong chuỗi.

Thuộc tính Công dụng
Chars Lấy ký tự của chuỗi từ vị trí được chỉ định
Length Trả về tổng số ký tự trong chuỗi.

7. Phương thức xử lý chuỗi trong Visual Basic

Trong VB, class String chứa các phương thức khác nhau để thao tác dữ liệu đối tượng chuỗi dựa trên yêu cầu của chúng ta.

Bảng dưới đây liệt kê các phương thức quan trọng xử lý chuỗi có sẵn trong ngôn ngữ lập trình VB.

Method Description
Compare(String, String) So sánh hai chuỗi và trả về vị trí tương đối của chúng theo thứ tự sắp xếp.
Concat(String, String) Nuối hai chuỗi với nhau
Copy(String) Tạo ra một phiên bản copy khác của chuỗi
Format(String, Object) Replace các vị trí cần format trong chuỗi.
Trim() Xóa khoảng trắng ở đầu và cuối chuỗi.
ToLower() Chuyển chuỗi sang chữ in hoa
ToUpper() Chuyển chuỗi sang chữ in thường
Split(Char[]) Chia chuỗi thành chuỗi con

Trên là những thông tin cơ bản về chuỗi trong VB.

Cùng chuyên mục:

Mảng trong Visual Basic (Array)

Mảng trong Visual Basic (Array)

Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo…

Lệnh Exit trong Visual Basic

Lệnh Exit trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh Exit trong Visual Basic

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp For Each trong Visual Basic (VB)

Trong Visual Basic, vòng lặp For Each dùng để lặp qua các phần tử trong…

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While trong Visual Basic (VB)

Vòng lặp Do While dùng trong trường hợp bạn chưa biết tổng số lần lặp…

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Vòng lặp While trong Visual Basic (VB While Loop)

Nếu vòng lặp For biết trước được tổng số lần lặp thì vòng lặp While…

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp for trong Visual Basic (For Loop)

Vòng lặp là một hành động được lặp đi lặp lai nhiều lần, và trong…

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case trong Visual Basic

Lệnh Select Case dùng trong trường hợp điều kiện rẻ nhánh là một giá trị…

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Toán tử ba ngôi trong Visual Basic: If ((condition), exp1, exp2)

Nếu bạn đã từng học những ngôn ngữ khác rồi thì không còn quá xa…

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Lệnh if else trong Visual Basic: Dùng để rẻ nhánh chương trình

Trong bài này ta sẽ học cách sử dụng lệnh If Else trong Visual Basic

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Các toán tử trong Visual Basic (Operators)

Toán tử hay còn gọi là Operators, dùng để tạo ra những biểu thức tính…

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Comment trong Visual Basic: Tạo ghi chú trong quá trình code

Hầu như ngôn ngữ nào cũng hỗ trợ tính năng comment, và VB cũng không…

Bảng Keywords trong Visual Basic

Bảng Keywords trong Visual Basic

Không chỉ riêng mỗi Visual Basic là có những keywords này, mà mỗi ngôn ngữ…

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Các kiểu dữ liệu trong Visual Basic - VB Data Type

Trong Visual Basic, kểu dữ liệu data type dùng để khai định dạng dữ liệu…

Chương trình Visual Basic Hello World

Chương trình Visual Basic Hello World

Visual Basic có một cú pháp lập trình rất đơn giản.

Cài đặt Visual Studio

Cài đặt Visual Studio

Để cài đặt Visual Basic bạn chỉ cần tải Visual Studio Editor, sau đó cài…

Top