Home > Visual Basic > VB căn bản > Lệnh continue trong Visual Basic

Lệnh continue trong Visual Basic

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu về lệnh continue trong Visual Basic (VB), thuộc nhóm lệnh nhảy trong lập trình VB.

Câu lệnh continue giúp vòng lặp ngay lập tức chuyển sang lần lặp tiếp theo, sử dụng trong các vòng lặp như For, While, Do-While. Khi gặp continue thì trình biên dịch sẽ bỏ qua những đoạn code phía dưới continue và nhảy qua lần lặp tiếp theo.

Sự khác biệt giữa câu lệnh Exit và câu lệnh Continue là: Câu lệnh Exit sẽ kết thúc hoàn toàn vòng lặp, còn câu lệnh Continue sẽ chuyển sang lần lặp tiếp theo chứ không kết thúc.

Cú pháp continue như sau:

Bài viết được đăng tại freetuts.net

Continue { Do | For | While }

Trong đó tùy vào loai vòng lặp mà ta chọn thông số phía sau cho phù hợp:

 • Vòng lặp For: Continue For
 • Vòng lặp While: Continue While
 • Vòng lặp Do-While: Continue Do

Ví dụ lệnh continue trong vòng lặp for:

Module Module1
  Sub Main()
    For i As Integer = 1 To 4
      If i = 3 Then Continue For
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
    Next
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ví dụ lệnh continue trong vòng lặp while:

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 0
    While i < 4
      i += 1
      If i = 2 Then Continue While
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
    End While
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Ví dụ lệnh continue trong vòng lặp Do-While:

Module Module1
  Sub Main()
    Dim i As Integer = 1
    Do
      Console.WriteLine("i value: {0}", i)
      i += 1
      If i = 2 Then Continue Do
    Loop While i < 4
    Console.WriteLine("Press Enter Key to Exit..")
    Console.ReadLine()
  End Sub
End Module

Trên là cách sử dụng lệnh continue trong Visual Basic, đây là một lệnh rất hay trong VB.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP