DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Chèn Node vào danh sanh liên kết đơn

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách chèn các Node vào danh sách liên kết đơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Để hiểu được bài này các bạn phải biết được cấu trúc dữ liệu của DSLK đơn ở bài trước mình đã giới thiệu.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 3 cách chèn một Node vào danh sách liên kết đơn:

 • Chèn Node vào đầu danh sách.
 • Chèn Node vào cuối danh sách.
 • Chèn Node vào giữa danh sách.

1. Chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn

Trong phần này mình sẽ giới thiệu cách chèn Node vào đầu danh sách liên kết đơn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Để chèn được Node, việc đầu tiên các bạn phải có một danh sách liên kết và một Node đã được tạo sẵn.

chen node 1 PNG

Một Node khi mới tạo sẽ có giá trị data và con trỏ pNext -> Null. Nếu pHead == Null thì khí đó pNode được thêm vào sẽ là phần tử đầu tiên luôn. Ngược lại nếu pHead != Null, thì việc đơn giản ta chỉ cần thay đổi con trỏ pNext -> pHead

chen node 2 PNG

pHead luôn luôn quản lý Node đầu tiên, vì vậy sau khi trỏ đến pHead, ta phải đưa pHead về đầu danh sách: pHead -> pNode.

chen node 3 PNG

/* chèn Node đầu danh sách */
void InsertFirst(SingleList &list,int d)
{
 Node *pNode=CreateNode(d); //tạo một node mới
//Nếu pHead == null thì pNode chính là pHead
 if(list.pHead==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
// Ngược lại ta phải chèn pNode vào pHead sau đó đưa pHead ra đầu danh sách
 else
 {
  pNode->pNext=list.pHead;
  list.pHead=pNode;
 }
}

2. Chèn Node vào cuối danh sách liên kết đơn

Tương tự như chèn Node vào đầu danh sách, để chèn Node vào danh sách liên kết đơn ta chỉ cần thay đổi mối liên kết giữa Node cần chèn và Node trước đó.

Trong trường hợp pTail == Null thì Node được thêm vào là Node cuối luôn, không cần phải thay đổi con trỏ pNext.

Còn trong trường hợp pTail != Null, khi đó ta chỉ cần thay đổi list.pTail->pNext=pNode;. Tức là thay đổi con trỏ pNext của pTail liên kết đến pNode.

chen node cuoi 2 PNG

Vì pTail luôn luôn quản lý Node cuối cùng, vì vậy ta phải đưa pTail về phần tử cuối cùng: list.pTail=pNode;

chen node cuoi 3 PNG

/* chèn node vào cuối danh sách */
void InsertLast(SingleList &list,int d)
{ 
 Node *pNode=CreateNode(d); // tạo node mới
// Nếu pTail == null thì pNode chính là pTail
 if(list.pTail==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
// Ngược lại nếu pTail != null thì chèn pNode vào pTail và đưa pTail ra cuối danh sách
 else
 {
  list.pTail->pNext=pNode;
  list.pTail=pNode;
 }
}

3. Chèn Node vào giữa danh sách liên kết đơn

Ở trên chúng ta đã thực hiện hai cách đó là chèn Node vào đầu danh sách và chèn Node vào cuối danh sách. Bây giờ chúng ta sẽ thực hiện chèn Node vào giữa danh sách (vị trí bất kỳ trong danh sách).

chen giua ds 1 PNG

Giả sử chúng ta có pPre là Node đứng trước Node cần chèn và pIns là Node đứng sau Node cần chèn. Khi đó, để chèn pNode vào giữa hai Node này ta chỉ cần thay đổi mối liên kết giữa là Node là xong. Cụ thể:

pPre->pNext=pNode;
pNode->pNext=pIns;

chen giua ds 2 PNG

Tham số truyền vào ngoài cấu trúc dữ liệu của DSLK ta còn có biến pos (vị trí chèn), d (giá trị chèn).

/* chèn node vào giữa danh sách */
void InsertMid(SingleList &list, int pos, int d){
 // Nếu pos < 0 hoặc pos lớn hơn kích thước của danh sách thì reuturn
 if(pos < 0 || pos >= SizeOfList(list)){
  cout<<"Không thể chèn Node!!!";
  return;
 }
 // Nếu pos == 0 thì gọi hàm InsertFirst
 if(pos == 0){
  InsertFirst(list, d);
 }
 //Nếu pos == SizeOfList - 1 thì gọi hàm InsertLast
 else if(pos == SizeOfList(list)-1){
  InsertLast(list, d);
 }
 //Ngược lại thì thay đổi mối liên kết giữa các phần tử, cụ thể:
 else{
  Node *pNode = CreateNode(d);
  Node *pIns = list.pHead;
  Node *pPre = NULL;
  int i = 0;
  //thực hiện vòng lặp tìm pPre và pIns
  while(pIns != NULL){
   if(i == pos)
   break;
   pPre = pIns;
   pIns = pIns ->pNext;
   i++;
  }
  //sau khi tìm được thì thay đổi con trỏ pNext
  pPre ->pNext=pNode;
  pNode->pNext=pIns;
 }
}

*Lưu ý: Để viết được hàm trên cần có số lượng phần tử trong danh sách, vì vậy mình đã viết một hàm SizeOfList() để đếm số lượng phần tử:

/* Đếm số phần tử trong danh sách */
 int SizeOfList(SingleList list)
{
	Node *pTmp=list.pHead;
	int nSize=0;
	while(pTmp!=NULL)
	{
		pTmp=pTmp->pNext;
		nSize++;
	}
	return nSize;
}

4. Ví dụ chèn Node vào danh sách liên kết đơn

Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng tất cả các hàm đã viết thực hiện Insert dữ liệu vào danh sách liên kết đơn. Để hiển thị được kết quả chúng ta cần có một hàm PrintList(), mình đã viết ở bên dưới các bạn chú ý.

#include <iostream>
using namespace std;
/* Khai báo giá trị data và con trỏ pNext trỏ tới phần tử kế tiếp */
struct Node
{
 int data;// giá trị data của node
 Node *pNext;// con trỏ pNext
};
 
/* Khai báo Node đầu pHead và Node cuối pTail*/
struct SingleList
{
 Node *pHead; //Node đầu pHead
 Node *pTail; // Node cuối pTail
};
 
/* khởi tạo giá trị cho Node đầu và Node cuối */
void Initialize(SingleList &list)
{
 list.pHead=list.pTail=NULL;// khởi tạo giá trị cho Node đầu và Node cuối là Null
}

/* Đếm số phần tử trong danh sách */
 int SizeOfList(SingleList list)
{
	Node *pTmp=list.pHead;
	int nSize=0;
	while(pTmp!=NULL)
	{
		pTmp=pTmp->pNext;
		nSize++;
	}
	return nSize;
}

/* tạo Node trong danh sách liên kết đơn */
Node *CreateNode(int d)
{
  Node *pNode=new Node; //sử dụng pNode để tạo một Node mới
  if(pNode!=NULL) // Nếu pNode != Null, tức là pNode có giá trị thì
  {
    pNode->data=d; // gán giá trị data cho d
    pNode->pNext=NULL;// và cho con trỏ pNext trỏ tới giá trị Null
  }
  else // Nếu pNode == Null, tức là pNode không có giá trị thì xuất thông tin
  {
   cout<<"Error allocated memory";
  }
  return pNode;//trả về pNode
}

/* chèn Node đầu danh sách */
void InsertFirst(SingleList &list,int d)
{
 Node *pNode=CreateNode(d);
 if(list.pHead==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
 else
 {
  pNode->pNext=list.pHead;
  list.pHead=pNode;
 }
}

/* chèn node vào cuối danh sách */
void InsertLast(SingleList &list,int d)
{ 
 Node *pNode=CreateNode(d);
 if(list.pTail==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
 else
 {
  list.pTail->pNext=pNode;
  list.pTail=pNode;
 }
}

/* chèn node vào giữa danh sách */
void InsertMid(SingleList &list, int pos, int d){
 // Nếu pos < 0 hoặc pos lớn hơn kích thước của danh sách thì reuturn
 if(pos < 0 || pos >= SizeOfList(list)){
  cout<<"Không thể chèn Node!!!";
  return;
 }
 // Nếu pos == 0 thì gọi hàm InsertFirst
 if(pos == 0){
  InsertFirst(list, d);
 }
 //Nếu pos == SizeOfList - 1 thì gọi hàm InsertLast
 else if(pos == SizeOfList(list)-1){
  InsertLast(list, d);
 }
 //Ngược lại thì thay đổi mối liên kết giữa các phần tử, cụ thể:
 else{
  Node *pNode = CreateNode(d);
  Node *pIns = list.pHead;
  Node *pPre = NULL;
  int i = 0;
  //thực hiện vòng lặp tìm pPre và pIns
  while(pIns != NULL){
   if(i == pos)
   break;
   pPre = pIns;
   pIns = pIns ->pNext;
   i++;
  }
  //sau khi tìm được thì thay đổi con trỏ pNext
  pPre ->pNext=pNode;
  pNode->pNext=pIns;
 }
}

/* hàm xuất dữ liệu */
void PrintList(SingleList list)
{
 Node *pTmp=list.pHead;
 if(pTmp==NULL)
 {
  cout<<"The list is empty!";
  return;
 }
 while(pTmp!=NULL)
 {
  cout<<pTmp->data<<" ";
 pTmp=pTmp->pNext;
 }
}

int main() {
 SingleList list;
 Initialize(list);

//Thêm node đầu danh sách
 InsertFirst(list, 5);
 InsertFirst(list, 7);
 InsertFirst(list, 3);
 cout<<"Các Node trong danh sách sau khi InsertFirst là: ";
 PrintList(list);

//Thêm node cuối danh sách
 InsertLast(list, 4);
 InsertLast(list, 2);
 InsertLast(list, 6);
 cout<<"\nCác Node trong danh sách sau khi InsertLast là: ";
 PrintList(list);

//Thêm node giữa danh sách
 InsertMid(list, 4, 11);
 InsertMid(list, 2, 12);
 InsertMid(list, 3, 13);
 cout<<"\nCác Node trong danh sách sau khi InsertMid là: ";
 PrintList(list);

 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

chen node danh sach PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các cách để thêm Node vào danh sách liên kết đơn. Ở bài tiếp theo mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để hủy một Node trong DSLK đơn, hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top