DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tìm kiếm và sắp xếp trong danh sách liên kết đơn

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm và sắp xếp trong danh sách liên kết đơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiều lần lượt cách tìm kiếm một giá trị index trong danh sách và thực hiện sắp xếp danh sách theo thứ tự tăng dần. Sắp xếp và tìm kiếm là hai thuật toán không thể thiếu trong các ngôn ngữ lập trình, bì vậy các bạn hãy luyện tập cho thành thạo nhé.

1. Tìm kiếm trong danh sách liên kết đơn

Trong phần này mình sẽ thực hiện tìm kiếm một giá trị index được nhập từ phím trong danh sách liên kết đơn. Đây là một thao tác đơn giản, chỉ cần ta duyệt từng phần tử trong danh sách.

tim kiem sap xep 1 PNG

Giả sử chúng ta có giá trị index = 5 là giá trị cần tìm trong danh sách. Lúc này ta cần khai báo một Node tạm pTmp để thay thế cho pHead duyệt danh sách.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

Thực hiện vòng lặp while lặp từng phần tử trong danh sách với điều kiện pTmp != Null. Nếu pTmp -> data == index thì thoát khỏi vòng lặp và thông báo đã tìm thấy, ngược lại thì thông báo không tìm thấy.

/* tìm kiếm giá trị index trong danh sách */
Node * SearchNode(SingleList list,int d)
{
 Node *pTmp=list.pHead; // khai báo biến tạm pTmp thay thế cho pHead để duyệt danh sách
 //Thực hiện vòng lặp các phần tử trong danh sách với điều kiện pTmp != null
 while(pTmp!=NULL)
 {
  if(pTmp->data==d) // nếu tìm thấy index thì thoát khỏi vòng lặp
	 break; // chưa tìm thấy thì tiếp tục duyệt phần tử kết tiếp
  pTmp=pTmp->pNext;
 }
 return pTmp;
}

2. Sắp xếp trong danh sắp liên kết đơn

Ở phần sắp xếp phần tử trong danh sách liên kết đơn, mình sẽ thực hiện sắp xếp bằng cách so sánh và thay đổi giá trị data chứ không thay đổi Node. Tức là chỉ so sánh các giá trị data rồi sắp xếp, các Node vẫn giữ nguyên không dịch chuyển.

tim kiem sap xep 2 PNG

Thao tác sắp xếp trong danh sách về cơ bản tương tự như các thuật toán sắp xếp khác, đơn giản chỉ là duyệt từng phần tử rồi so sánh với nhau, sau đó hoán đổi vị trí của chúng.

Đầu tiên ta có một vòng lặp For sử dụng biến pTmp để lặp từng phần tử trong danh sách, vòng lặp For thứ hai sử dụng biến pTmp2 để lặp từng phần tử trong danh sách.

Nếu pTmp > pTmp2 thì hoán đổi vị trí giữa chúng, nếu pTmp < pTmp2 thì tiếp tục so sách các phần tử tiếp theo, cứ như vậy cho đến hết danh sách.

/* sắp xếp trong danh sách liên kết đơn theo thứ tự tăng dần */
void SortList(SingleList &list)
{
 // for loop thứ nhất
 for(Node *pTmp=list.pHead;pTmp!=NULL;pTmp=pTmp->pNext)
 {
  //for loop thứ hai
 for(Node *pTmp2=pTmp->pNext;pTmp2!=NULL;pTmp2=pTmp2->pNext)
 {
  if(pTmp->data>pTmp2->data) // nếu giá trị trước > giá trị sau thì hoán đổi hai vị trí
   {
    int tmp=pTmp->data;
    pTmp->data=pTmp2->data;
    pTmp2->data=tmp;
   }
 }
 }
}

3. Ví dụ tìm kiếm và sắp xếp trong danh sách liên kết đơn

Trong phần ví dụ này chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu ở ví dụ trước để áp dụng cho việc tìm kiếm và sắp xếp. Các bạn lưu ý rằng muốn sử dụng được các thao tác mình đã hướng dẫn thì luôn luôn khái báo cấu trúc dữ liệu của DSLK đơn trước nhé.

#include <iostream>
using namespace std;
/* Khai báo giá trị data và con trỏ pNext trỏ tới phần tử kế tiếp */
struct Node
{
 int data;// giá trị data của node
 Node *pNext;// con trỏ pNext
};
 
/* Khai báo Node đầu pHead và Node cuối pTail*/
struct SingleList
{
 Node *pHead; //Node đầu pHead
 Node *pTail; // Node cuối pTail
};
 
/* khởi tạo giá trị cho Node đầu và Node cuối */
void Initialize(SingleList &list)
{
 list.pHead=list.pTail=NULL;// khởi tạo giá trị cho Node đầu và Node cuối là Null
}
 
/* Đếm số phần tử trong danh sách */
 int SizeOfList(SingleList list)
{
  Node *pTmp=list.pHead;
  int nSize=0;
  while(pTmp!=NULL)
  {
    pTmp=pTmp->pNext;
    nSize++;
  }
  return nSize;
}
 
/* tạo Node trong danh sách liên kết đơn */
Node *CreateNode(int d)
{
  Node *pNode=new Node; //sử dụng pNode để tạo một Node mới
  if(pNode!=NULL) // Nếu pNode != Null, tức là pNode có giá trị thì
  {
    pNode->data=d; // gán giá trị data cho d
    pNode->pNext=NULL;// và cho con trỏ pNext trỏ tới giá trị Null
  }
  else // Nếu pNode == Null, tức là pNode không có giá trị thì xuất thông tin
  {
   cout<<"Error allocated memory";
  }
  return pNode;//trả về pNode
}
 
/* chèn Node đầu danh sách */
void InsertFirst(SingleList &list,int d)
{
 Node *pNode=CreateNode(d);
 if(list.pHead==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
 else
 {
  pNode->pNext=list.pHead;
  list.pHead=pNode;
 }
}
 
/* chèn node vào cuối danh sách */
void InsertLast(SingleList &list,int d)
{ 
 Node *pNode=CreateNode(d);
 if(list.pTail==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
 else
 {
  list.pTail->pNext=pNode;
  list.pTail=pNode;
 }
}
 
/* chèn node vào giữa danh sách */
void InsertMid(SingleList &list, int pos, int d){
 // Nếu pos < 0 hoặc pos lớn hơn kích thước của danh sách thì reuturn
 if(pos < 0 || pos >= SizeOfList(list)){
  cout<<"Không thể chèn Node!!!";
  return;
 }
 // Nếu pos == 0 thì gọi hàm InsertFirst
 if(pos == 0){
  InsertFirst(list, d);
 }
 //Nếu pos == SizeOfList - 1 thì gọi hàm InsertLast
 else if(pos == SizeOfList(list)-1){
  InsertLast(list, d);
 }
 //Ngược lại thì thay đổi mối liên kết giữa các phần tử, cụ thể:
 else{
  Node *pNode = CreateNode(d);
  Node *pIns = list.pHead;
  Node *pPre = NULL;
  int i = 0;
  //thực hiện vòng lặp tìm pPre và pIns
  while(pIns != NULL){
   if(i == pos)
   break;
   pPre = pIns;
   pIns = pIns ->pNext;
   i++;
  }
  //sau khi tìm được thì thay đổi con trỏ pNext
  pPre ->pNext=pNode;
  pNode->pNext=pIns;
 }
}
/* tìm kiếm giá trị index trong danh sách */
Node * SearchNode(SingleList list,int d)
{
 Node *pTmp=list.pHead; // khai báo biến tạm pTmp thay thế cho pHead để duyệt danh sách
 //Thực hiện vòng lặp các phần tử trong danh sách với điều kiện pTmp != null
 while(pTmp!=NULL)
 {
  if(pTmp->data==d) // nếu tìm thấy index thì thoát khỏi vòng lặp
	 break; // chưa tìm thấy thì tiếp tục duyệt phần tử kết tiếp
  pTmp=pTmp->pNext;
 }
 return pTmp;
}

/* sắp xếp trong danh sách liên kết đơn theo thứ tự tăng dần */
void SortList(SingleList &list)
{
 // for loop thứ nhất
 for(Node *pTmp=list.pHead;pTmp!=NULL;pTmp=pTmp->pNext)
 {
  //for loop thứ hai
 for(Node *pTmp2=pTmp->pNext;pTmp2!=NULL;pTmp2=pTmp2->pNext)
 {
  if(pTmp->data>pTmp2->data) // nếu giá trị trước > giá trị sau thì hoán đổi hai vị trí
   {
    int tmp=pTmp->data;
    pTmp->data=pTmp2->data;
    pTmp2->data=tmp;
   }
 }
 }
}

 
/* hàm xuất dữ liệu */
void PrintList(SingleList list)
{
 Node *pTmp=list.pHead;
 if(pTmp==NULL)
 {
  cout<<"The list is empty!";
  return;
 }
 while(pTmp!=NULL)
 {
  cout<<pTmp->data<<" ";
 pTmp=pTmp->pNext;
 }
}
 
int main() {
 SingleList list;
 Initialize(list);
 
//Thêm node đầu danh sách
 InsertFirst(list, 5);
 InsertFirst(list, 7);
 InsertFirst(list, 3);
 cout<<"Các Node trong danh sách sau khi InsertFirst là: ";
 PrintList(list);
 
//Thêm node cuối danh sách
 InsertLast(list, 4);
 InsertLast(list, 2);
 InsertLast(list, 6);
 cout<<"\nCác Node trong danh sách sau khi InsertLast là: ";
 PrintList(list);
 
//Thêm node giữa danh sách
 InsertMid(list, 4, 11);
 InsertMid(list, 2, 12);
 InsertMid(list, 3, 13);
 cout<<"\nCác Node trong danh sách sau khi InsertMid là: ";
 PrintList(list);
//Tìm kiếm giá trị index trong danh sách
 int index;
 cout<<"\nNhập vào số bạn muốn tìm: ";
 cin>>index;
 Node *pFound = SearchNode(list, index);
 if(pFound == NULL){
  cout<<"Không tìm thấy số "<<index<<" trong danh sách";
  
 }
 else{
  cout<<"Đã tìm thấy số "<<index<<" trong danh sách.";
 }
//Sắp xếp các phần tử trong danh sách
 cout<<"\nDanh sách trước khi sắp xếp: ";
 PrintList(list);
 SortList(list);
 cout<<"\nDanh sách sau khi sắp xếp: ";
 PrintList(list);


 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

tim kiem sap xep 4 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong chương trình tìm kiếm và sắp xếp các phần tử trong danh sách liên kết đơn. Cũng như kết thúc hướng dẫn thao tác tìm kiếm và sắp xếp. Chúc các bạn thực hiện thành công !!!

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top