DANH SÁCH LIÊN KẾT ĐƠN
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Xóa Node trong danh sách liên kết đơn

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu đến các bạn cách xóa Node trong danh sách liên kết đơn.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 trường hợp khi xóa một Node khỏi danh sách liên kết đơn:

 • Xóa Node ở đầu danh sách liên kết đơn.
 • Xóa Node ở cuối danh sách liên kết đơn.
 • Xóa Node ở giữa danh sách liên kết đơn.

1. Xóa Node ở đầu danh sách liên kết đơn

Trong trường hợp chúng ta muốn xóa một Node, mà Node đó lại nằm ở đầu danh sách. Đây là một trường hợp đặc biệt, các bạn hãy xem các bước thực hiện sau đây:

Giả sử chúng ta có một Node pDel là Node cần xóa và một danh sách liên kết đơn.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

xoa node 1 PNG

Bước 1: Vì Node cần xóa ở đầu danh sách, tức là ngay node pHead. Vì vậy chúng ta cần di chuyển pHead từ pDel sang Node kế tiếp: list.pHead = list.pHead -> pNext

xoa node 2 PNG

Bước 2: Sau khi di chuyển pHead sang Node kế tiếp, chúng ta sẽ ngắt mối liên kết giữa pDel với Node phía sau nó: pDel -> pNext = Null.

xoa node 3 PNG

Bước 3: Bây giờ pDel không còn liên kết với bất kì Node nào trong danh sách nữa, chúng ta đã có thể xóa Node này. delete pDel

xoa node 4 PNG

// Nếu pDel == list.pHead, tức là số cần xóa ở đầu danh sách
   if(pDel == list.pHead){
    list.pHead = list.pHead -> pNext;
    pDel -> pNext = NULL;
    delete pDel;
    pDel = NULL;
   }

2. Xóa Node ở cuối danh sách liên kết đơn.

Trong trường hợp Node muốn xóa lại nằm ở cuối danh sách, tương tự như việc xóa ở đầu danh sách. Ta chỉ cần di chuyển pTail về Node trước đó (pPre) và thay đổi pNext = NULL.

xoa node 7 PNG

Sau khi di chuyển pTail về Node trước đó và ngắt mối liên kết giữa pPre với pDel, ta thực hiện xóa Node pDel: delete pDel

//Nếu pDel == list.pTail, tức là số cần xóa ở cuối danh sách
   if(pDel -> pNext == NULL){
    list.pTail = pPre;
    pPre -> pNext = NULL;
    delete pDel;
    pDel = NULL;
   }

3. Xóa Node ở giữa danh sách liên kết đơn.

Và trường hợp cuối cùng, khi xóa Node mà Node đó không nằm đầu cũng không nằm cuối danh sách, ta thực hiện các bước như sau:

Khi ta muốn xóa một Node ở giữa danh sách, đầu tiên ta cần xác định Node cần xóa pDel và Node đứng trước nó pPre.

xoa node 8 PNG

Sau khi xác định được pDel và pPre, ta thay đổi mối liên kết giữa pPre đến pTail (pPre -> pNext = pDel -> pNext) và cho pDel -> pNext == NULL. Các bạn có thể xem hướng mũi tên để biết được các bước thực hiện của nó.

xoa node 9 PNG

Ta có thể xóa Node pDel khi đã ngắt mối liên kết giữa nó với các Node khác: delete pDel

// và trường hợp cuối cùng số muốn xóa nằm ở giữa danh sách
   else{
    pPre -> pNext = pDel -> pNext;
    pDel -> pNext = NULL;
    delete pDel;
    pDel = NULL; 
   }

4. Ví dụ xóa Node trong danh sách liên kết đơn

Chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu ở ví dụ trước để thực hiện xóa cho ví dụ này, vừa có thể ôn lại kiến thức cũ vừa áp dụng kiến thức mới.

#include <iostream>
using namespace std;
/* Khai báo giá trị data và con trỏ pNext trỏ tới phần tử kế tiếp */
struct Node
{
 int data;// giá trị data của node
 Node *pNext;// con trỏ pNext
};
 
/* Khai báo Node đầu pHead và Node cuối pTail*/
struct SingleList
{
 Node *pHead; //Node đầu pHead
 Node *pTail; // Node cuối pTail
};
 
/* khởi tạo giá trị cho Node đầu và Node cuối */
void Initialize(SingleList &list)
{
 list.pHead=list.pTail=NULL;// khởi tạo giá trị cho Node đầu và Node cuối là Null
}
 
/* Đếm số phần tử trong danh sách */
 int SizeOfList(SingleList list)
{
  Node *pTmp=list.pHead;
  int nSize=0;
  while(pTmp!=NULL)
  {
    pTmp=pTmp->pNext;
    nSize++;
  }
  return nSize;
}
 
/* tạo Node trong danh sách liên kết đơn */
Node *CreateNode(int d)
{
  Node *pNode=new Node; //sử dụng pNode để tạo một Node mới
  if(pNode!=NULL) // Nếu pNode != Null, tức là pNode có giá trị thì
  {
    pNode->data=d; // gán giá trị data cho d
    pNode->pNext=NULL;// và cho con trỏ pNext trỏ tới giá trị Null
  }
  else // Nếu pNode == Null, tức là pNode không có giá trị thì xuất thông tin
  {
   cout<<"Error allocated memory";
  }
  return pNode;//trả về pNode
}
 
/* chèn Node đầu danh sách */
void InsertFirst(SingleList &list,int d)
{
 Node *pNode=CreateNode(d);
 if(list.pHead==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
 else
 {
  pNode->pNext=list.pHead;
  list.pHead=pNode;
 }
}
 
/* chèn node vào cuối danh sách */
void InsertLast(SingleList &list,int d)
{ 
 Node *pNode=CreateNode(d);
 if(list.pTail==NULL)
 {
  list.pHead=list.pTail=pNode;
 }
 else
 {
  list.pTail->pNext=pNode;
  list.pTail=pNode;
 }
}
 
/* chèn node vào giữa danh sách */
void InsertMid(SingleList &list, int pos, int d){
 // Nếu pos < 0 hoặc pos lớn hơn kích thước của danh sách thì reuturn
 if(pos < 0 || pos >= SizeOfList(list)){
  cout<<"Không thể chèn Node!!!";
  return;
 }
 // Nếu pos == 0 thì gọi hàm InsertFirst
 if(pos == 0){
  InsertFirst(list, d);
 }
 //Nếu pos == SizeOfList - 1 thì gọi hàm InsertLast
 else if(pos == SizeOfList(list)-1){
  InsertLast(list, d);
 }
 //Ngược lại thì thay đổi mối liên kết giữa các phần tử, cụ thể:
 else{
  Node *pNode = CreateNode(d);
  Node *pIns = list.pHead;
  Node *pPre = NULL;
  int i = 0;
  //thực hiện vòng lặp tìm pPre và pIns
  while(pIns != NULL){
   if(i == pos)
   break;
   pPre = pIns;
   pIns = pIns ->pNext;
   i++;
  }
  //sau khi tìm được thì thay đổi con trỏ pNext
  pPre ->pNext=pNode;
  pNode->pNext=pIns;
 }
}
 
/* xóa node khỏi danh sách liên kết */
void RemoveNode(SingleList &list, int d){
 Node *pDel = list.pHead; // tạo một node pDel để xóa
 //Nếu pDel == Null thì danh sách rỗng
 if(pDel == NULL){
  cout<<"Danh sách rỗng!!";
 }
 //ngược lại thì xét điều kiện
 else{
  Node *pPre = NULL;
  //dùng vòng lặp while để tìm ra pDel và pPre (vị trí đứng trước pDel)
  while(pDel != NULL){
   if(pDel -> data == d){
    break;
   }
   pPre = pDel;
   pDel = pDel -> pNext;
  }
  //Nếu pDel == null tức là không tìm thấy số cần xóa
  if(pDel == NULL){
   cout<<"Không tìm thấy số cần xóa";
  }
  // Ngược lại tiếp tục xét điều kiện
  else{
   // Nếu pDel == list.pHead, tức là số cần xóa ở đầu danh sách
   if(pDel == list.pHead){
    list.pHead = list.pHead -> pNext;
    pDel -> pNext = NULL;
    delete pDel;
    pDel = NULL;
   }
   //Nếu pDel == list.pTail, tức là số cần xóa ở cuối danh sách
   else if(pDel -> pNext == NULL){
    list.pTail = pPre;
    pPre -> pNext = NULL;
    delete pDel;
    pDel = NULL;
   }
   // và trường hợp cuối cùng số muốn xóa nằm ở giữa danh sách
   else{
    pPre -> pNext = pDel -> pNext;
    pDel -> pNext = NULL;
    delete pDel;
    pDel = NULL; 
   }
  }
 }
}

/* hàm xuất dữ liệu */
void PrintList(SingleList list)
{
 Node *pTmp=list.pHead;
 if(pTmp==NULL)
 {
  cout<<"The list is empty!";
  return;
 }
 while(pTmp!=NULL)
 {
  cout<<pTmp->data<<" ";
 pTmp=pTmp->pNext;
 }
}
 
int main() {
 SingleList list;
 Initialize(list);
 
//Thêm node đầu danh sách
 InsertFirst(list, 5);
 InsertFirst(list, 7);
 InsertFirst(list, 3);
 cout<<"Các Node trong danh sách sau khi InsertFirst là: ";
 PrintList(list);
 
//Thêm node cuối danh sách
 InsertLast(list, 4);
 InsertLast(list, 2);
 InsertLast(list, 6);
 cout<<"\nCác Node trong danh sách sau khi InsertLast là: ";
 PrintList(list);
 
//Thêm node giữa danh sách
 InsertMid(list, 4, 11);
 InsertMid(list, 2, 12);
 InsertMid(list, 3, 13);
 cout<<"\nCác Node trong danh sách sau khi InsertMid là: ";
 PrintList(list);

//Xóa node khỏi danh sách
 RemoveNode(list, 3);
 RemoveNode(list, 11);
 RemoveNode(list, 6);
 cout<<"\nCác Node trong danh sách sau khi xóa là: ";
 PrintList(list);
 
 cout<<"\n-------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

xoa node 5 PNG

Như vậy là chúng ta đã thực hiện xong các trường hợp xóa Node trong danh sách liên kết đơn. Ở bài tiếp theo chúng ta sẽ thực hiện tìm kiếm và sắp xếp các phần tử trong DSLK, các bạn hãy chú ý theo dõi nhé !!!

Cùng chuyên mục:

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Tìm các số chẵn lẻ bằng Queue và Stack

Để làm được bài này các bạn cần có kiến thức về cấu trúc Queue…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Cài đặt hàng đợi Queue bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách cài đặt hàng đợi Queue bằng…

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Cài đặt hàng đợi Queue bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách khởi tạo cấu trúc dữ liệu…

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Hàng đợi Queue là gì? Cấu trúc dữ liệu và các cách cài đặt Queue

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Bài tập kiểm tra số nguyên tố bằng Stack

Chúng ta sẽ cùng nhau tạo một cấu trúc Stack với danh sách liên kết…

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Bài tập chuyển đổi cơ số bằng Stack

Trong hướng dẫn này mình sẽ thực hiện giải một bài toán chuyển đổi cơ…

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Cài đặt Stack bằng mảng một chiều

Chúng ta sẽ lần lượt thực hiện tạo các hàm cơ bản cho Stack như:…

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Cài đặt Stack bằng danh sách liên kết

Chúng ta sẽ thực hiện lần lượt các thao tác trong Stack sử dụng danh…

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Ngăn xếp Stack là gì? Cấu trúc và cơ chế hoạt động ra sao?

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc lưu trữ…

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Xóa Node khỏi cây đỏ đen

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách xóa một Node khỏi cây đỏ…

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Thêm Node mới vào cây đỏ đen

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Cây đỏ đen là gì? Cấu trúc của Red-Black Tree

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn một cấu trúc dữ liệu…

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Xóa Node khỏi cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện xóa Node có 1 con, Node có 2…

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Tìm Node MAX và MIN trong cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ thực hiện một vài cách tìm ra giá trị MAX và MIN…

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Xuất Node con và lá trong cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách xuất các Node con…

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Tìm kiếm Node trên cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn cách tìm kiếm một Node…

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Duyệt cây nhị phân tìm kiếm

Chúng ta sẽ tìm hiểu lần lượt 6 cách duyệt cây nhị phân tìm kiếm:

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Thêm Node vào cây nhị phân tìm kiếm

Trong hướng dẫn này mình sẽ giới thiệu các bạn về cấu trúc dữ liệu…

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Cấu trúc cây nhị phân là gì? Hoạt động ra sao?

Trong bài này mình sẽ giới thiệu các bạn một trong các cấu trúc dữ…

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Gộp hai danh sách liên kết đôi

Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cách nối hai danh sách liên kết…

Top