Git - Cấu hình username và email

Trước khi sử dụng Git thì bạn cần phải cấu hình hai thông số đó là usernameemail, nếu không bạn sẽ không thể thực hiện các thao tác như commit, clone, stash ...

Để cấu hình username thì bạn sử dụng lệnh sau:

git config --global user.name "Tên của bạn"

Để cấu hình email thì bạn sử dụng lệnh sau:

git config --global user.email "Email của bạn"

Ví dụ: Cấu hình hai thông tin cho Git  đó là "Nguyen Van Cuong" và "TheHalfHeart@gmail.com".

Bạn lần lượt nhập hai lệnh sau:

git config --global user.name "Nguyen Van Cuong"
git config --global user.email "thehalfheart@gmail.com"

Xem hình để hiểu rõ hơn cách làm.

Khóa học nên xem

Nguồn: freetuts.net