Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm ASCIISTR trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm ASCIISTR  trong Oracle. 

Hàm ASCIISTR dùng để chuyển đổi các ký tự đặc biệt trong một chuỗi bất kì thành chuỗi kí tự trong bảng mã ASCII bằng cách sử dụng kiểu ký tự lưu trong database.

1. Hàm ASCIISTR  trong Oracle

Sau đây là thông tin chi tiết hàm ASCIISTR .

Cú pháp

ASCIISTR( string )

Trong đó:

  • string  là chuỗi bạn muốn chuyển đổi

Returns

Hàm này trả về chuỗi sau khi chuyển đổi các kí tự đặc biệt thành các kí tự ASCII với bộ kí tự database.

Oracle version

Hàm này dùng được ở các version dưới đây:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i

2. Ví dụ hàm ASCIISTR trong Oracle

Hãy xem các ví dụ dưới đây, nó sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về công dụng của hàm này.

ASCIISTR('A B C Ä Ê')
Result: 'A B C \00C4 \00CA'

ASCIISTR('A B C Õ Ø')
Result: 'A B C \00D5 \00D8'

ASCIISTR('A B C Ä Ê Í Õ Ø')
Result: 'A B C \00C4 \00CA \00CD \00D5 \00D8'

Trên là cách dùng và công dụng của hàm ASCIISTR.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP