Hàm Hàm DUM trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng hàm DUM trong Oracle.

Hàm DUM dùng để xem thông tin chi tiết của một giá trị biểu thức, nó sẽ trả về một chuỗi gồm các thông tin: datatype code, the length in bytes, và hệ biểu diễn của giá trị đó. Hàm này thường dùng để debug.

DUMP( expression [, return_format] [, start_position] [, length] )

Sau đây là một vài ví dụ:

DUMP('Tech')
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'

DUMP('Tech', 10)
Result: 'Typ=96 Len=4: 84,101,99,104'

DUMP('Tech', 16)
Result: 'Typ=96 Len=4: 54,65,63,68'

DUMP('Tech', 1016)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: 54,65,63,68'

DUMP('Tech', 1017)
Result: 'Typ=96 Len=4 CharacterSet=US7ASCII: T,e,c,h'

Nguồn: freetuts.net