Hàm Hàm FLOOR trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm FLOOR trong Oracle.

Hàm FLOOR dùng để làm tròn một số vơí số làm tròn ở cận dưới, tức số sau khi làm tròn luôn luôn bé hơn hoặc bằng số cần làm tròn. Ví dụ với số 5.8 thì sau khi làm tròn sẽ là 5 chứ không phải 6.

1. Hàm FLOOR trong Oracle

Sau đây là cú pháp và thông tin cần biết về làm FLOOR.

Cú pháp

FLOOR( number )

Trong đó:

  • number là số cần làm tròn, nó là một số tự nhiên và có thể là số âm hoặc số dương.

Return

Hàm này trả về một số đã làm tròn.

Version

Hàm này có thể sử dụng được ở các phiên bản sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ làm tròn với hàm FLOOR

Hãy tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách sử dụng của hàm này nhé.

FLOOR(5.9)
# Kết quả: 5

FLOOR(34.29)
# Kết quả: 34

FLOOR(-5.9)
# Kết quả: -6

FLOOR(7)
# Kết quả: 7

Nguồn: freetuts.net