Hàm Hàm INSTRB trong Oracle

Trong bài này sẽ hướng dẫn bạn cách sử dụng và công dụng của hàm INSTRB trong Oracle.

Hàm INSTRB dùng để tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con trong chuỗi cha, nó giống như hàm INSTR, chỉ khác là nó sử dụng Byte thay cho ký tự. Cấc bạn có thể đến bài đó để xem cách dùng nhé.

1. Hàm INSTRB trong Oracle

Sau đây là cú pháp của hàm INSTRB.

Cú pháp

INSTRB( string, substring [, start_position [, th_appearance ] ] )

Trong đó:

  • string là chuỗi cha
  • substring là chuỗi con
  • start_position là vị trí bắt đầu tìm, nếu không truyền vào thì nó sẽ lấy vị trí đầu tiên là số 1. Nếu bạn nhập vào là số âm thì nó sẽ duyệt ngược từ cuối chuỗi.
  • nth_appearance là chọn số lần xuất hiện, nếu bạn ko truyền vào thì nó sẽ lấy lần đầu tiên.

Returns

Hàm này sẽ trả về vị trí xuất hiện của chuỗi con, nó phụ thuộc vào các tham số ở trên. 

Nếu tìm thấy thì sẽ trả về vị trí xuất hiện, vị trí đầu tiên là 1.

Nếu không tìm thấy thì sẽ trả về 0.

Oracle version

Hàm này sẽ hoạt động ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm INSTRB trong Oracle

Sau đây là ví dụ cách sử dụng hàm INSTRB để tìm vị trí xuất hiện của chuỗi con, các bạn tham khảo nhé.

INSTRB('freetuts.net', 'e')
Result: 3   (the first occurrence of 'e')

INSTRB('freetuts.net', 'e, 1, 1)
Result: 3   (the first occurrence of 'e')

INSTRB('freetuts.net', 'e', 1, 2)
Result: 4   (the second occurrence of 'e')

INSTRB('freetuts.net', 'e', 1, 3)
Result: 11  (the third occurrence of 'e')

INSTRB('freetuts.net', 'e', -3, 2)
Result: 10

Trên là ví dụ cách sử dụng hàm INSTRB.

Nguồn: freetuts.net