Cần 10 bạn dịch bài về C#, Winform, ASP .NET ... nhuận bút 80k / bài. Yêu cầu phải có kiến thức về chủ đề làm, vì bài dịch cần phải chuẩn. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hàm Hàm LPAD trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm LPAD trong Oracle, hàm này có công dụng là đệm vào bên trái của chuỗi với tập ký tự được xác định trong tham số của nó.

1. Cú pháp hàm LPAD trong Oracle

Sau đây là cú pháp của hàm LPAD.

LPAD( string1, padded_length [, pad_string] )

Trong đó:

  • string1 là chuỗi bạn muốn áp dụng
  • padded_length là số lượng ký tự cần trả lại. Nếu bạn nhập vào số nhỏ hơn chuỗi gốc thì nó sẽ cắt ngắn chuỗi gốc, ngược lại nó sẽ bổ sung ký tự pad_string.
  • pad_string là chuỗi cần chèn vào phía bên trái của chuỗi.

Returns

Hàm LPAD sẽ trả về một chuỗi mới.

Oracle version

Hàm LPAD sử dụng được ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ hàm LPAD trong Oracle

Sau đây là một vài ví dụ về cách sử dụng hàm LPAD.

LPAD('freetuts', 10);
Result: '  freetuts'

LPAD('freetuts', 8);
Result: 'freetuts'

LPAD('freetuts', 11, '0');
Result: '000freetuts'

LPAD('freetuts', 4);
Result: 'free'

LPAD('freetuts', 5, 'z');
Result: 'freet'

Trên là tất cả kiến thức về cách sử dụng LPAD.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP