Hàm Hàm SQRT trong Oracle

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm SQRT trong Oracle.

Hàm SQRT dùng để lấy giá trị căn bậc hai của một số tự nhiên bất kì, nó sẽ trả về giá trị căn bậc hai của số đó. Hàm này rất ít khi sử dụng trong Oracle, tuy nhiên bạn cũng nên biết vì có thể sau này sẽ cần.

1. Hàm SQRT trong Oracle

Sau đây là cú pháp và thông tin về cách sử dụng hàm này.

Cú pháp

SQRT( n )

Trong đó:

  • n là số cần tính căn bậc hai

Return

Hàm này sẽ trả về giá trị căn bậc hai của số truyền vào.

Version

Sử dụng được ở các version sau:

  • Oracle 12c, Oracle 11g, Oracle 10g, Oracle 9i, Oracle 8i

2. Ví dụ tính căn bậc hai với SQRT

Hãy tham khảo các ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn về cách sử dụng hàm SQRT.

SQRT(9)
# Kết quả: 3

SQRT(37)
# Kết quả: 6.08276253029822

SQRT(5.617)
# Kết quả: 2.37002109695251

Chúc bạn học tốt.

Nguồn: freetuts.net