CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức getClass() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức getClass() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để trả về tên class của một object nào đó.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Trong quá trình thực hiện chương trình chúng ta có thể sử dụng phương thức getClass() để kiểm tra xem một phương thức của object nào đó thuộc class nào.

Cú pháp phương thức getClass() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

object.getClass()

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • object là tên đối tượng của class được trả về.

*Lưu ý: object có thể thuộc class Object hoặc các class khác như ArrayList, String,... Vì các class này đều kế thừa từ class cha là Object.

Phương thức sẽ trả về class của object gọi phương thức.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có obj thuộc class Object, bây giờ sử dụng phương thức getClass() để trả về tên class của obj.

Object obj = new Object();
System.out.println(obj1.getClass());
// kết quả trả về ->> class java.lang.Object

Cách dùng phương thức getClass() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức getClass() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ gọi phương thức getClass() từ class Object, ArrayList, String.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Object
  Object obj1 = new Object();
  System.out.println("\n\nobj1 thuộc "+obj1.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class String*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class String
  String obj2 = new String();
  System.out.println("obj2 thuộc " + obj2.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class ArrayList*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class ArrayList
  ArrayList<Integer> obj3 = new ArrayList<>();
  System.out.println("obj3 thuộc " + obj3.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình có thể gọi phương thức getClass() từ class ArrayList và String là vì chúng được kế thừa từ class Object.

*Lưu ý: các bạn nhớ import thư viện của ArrayList trước khi chạy chương trình nhé: import java.util.ArrayList;

Kết quả:

getclass 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện gọi phương thức getClass() từ class Main, các bạn cùng xem kết quả thế nào nhé.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Main
  Main obj = new Main();
  //gọi phương thức getClass() từ Main
  System.out.println("\n\nobj thuộc "+obj.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Tương tự như vậy ta cũng có thể gọi phương thức getClass() từ class Main, vì class Object là class cha của tất các các class khác trong Java.

Kết quả:

getclass 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức getClass() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top