Home > Java > Các hàm Java > Phương thức getClass() trong Object Java

Phương thức getClass() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức getClass() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để trả về tên class của một object nào đó.

Trong quá trình thực hiện chương trình chúng ta có thể sử dụng phương thức getClass() để kiểm tra xem một phương thức của object nào đó thuộc class nào.

Cú pháp phương thức getClass() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

object.getClass()

Trong đó:

 • object là tên đối tượng của class được trả về.

*Lưu ý: object có thể thuộc class Object hoặc các class khác như ArrayList, String,... Vì các class này đều kế thừa từ class cha là Object.

Phương thức sẽ trả về class của object gọi phương thức.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có obj thuộc class Object, bây giờ sử dụng phương thức getClass() để trả về tên class của obj.

Object obj = new Object();
System.out.println(obj1.getClass());
// kết quả trả về ->> class java.lang.Object

Cách dùng phương thức getClass() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức getClass() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ gọi phương thức getClass() từ class Object, ArrayList, String.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Object
  Object obj1 = new Object();
  System.out.println("\n\nobj1 thuộc "+obj1.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class String*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class String
  String obj2 = new String();
  System.out.println("obj2 thuộc " + obj2.getClass());

  /*gọi phương thức getClass() với class ArrayList*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class ArrayList
  ArrayList<Integer> obj3 = new ArrayList<>();
  System.out.println("obj3 thuộc " + obj3.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ trên mình có thể gọi phương thức getClass() từ class ArrayList và String là vì chúng được kế thừa từ class Object.

*Lưu ý: các bạn nhớ import thư viện của ArrayList trước khi chạy chương trình nhé: import java.util.ArrayList;

Kết quả:

getclass 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện gọi phương thức getClass() từ class Main, các bạn cùng xem kết quả thế nào nhé.

import java.util.ArrayList;
class Main {
 public static void main(String[] args) {
  /*gọi phương thức getClass() với class Object*/
  //khai báo một đối tượng thuộc class Main
  Main obj = new Main();
  //gọi phương thức getClass() từ Main
  System.out.println("\n\nobj thuộc "+obj.getClass());

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Tương tự như vậy ta cũng có thể gọi phương thức getClass() từ class Main, vì class Object là class cha của tất các các class khác trong Java.

Kết quả:

getclass 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức getClass() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức getClass() trong Object Java
Phương thức toString() trong Object Java
Phương thức equals() trong Object Java
Phương thức hashCode() trong Object Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP