Home > Java > Các hàm Java > Phương thức equals() trong Object Java

Phương thức equals() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức equals() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để kiểm tra xem hai object có bằng nhau hay không.

Phương thức equals() thuộc class Object trong Java và có thể sử dụng nó mà không cần import thư viện nào cả.

Cú pháp phương thức equals() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

object.equals(Object obj)

Trong đó:

 • object là tên đối tượng so sánh.
 • obj là đối tượng được so sánh với object.

Phương thức trả về:

 • True nếu hai đối tượng bằng nhau.
 • False nếu hai đối tượng không bằng nhau.

Nếu cả hai cùng tham chiều đến một object thì kết quả sẽ trả về True.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có hai object là obj1 và obj2, bây giờ sử dụng phương thức equals() để so sánh obj1 và obj2.

obj1.equals(obj2);
//kết quả ->> False

Cách dùng phương thức equals() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức equals() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sử dụng phương thức equals() với class Object

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // phương thức equals với class Object
  // khởi tạo hai object
  Object obj1 = new Object();
  Object obj2 = new Object();

  //sử dụng phương thức equals để so sánh obj1 và obj2
  System.out.println("\n\n"+obj1.equals(obj2));

  //tạo thêm một object obj3 = obj1
  Object obj3 = obj1;
  //sử dụng phương thức equals để so sánh obj1 và obj3
  System.out.println(obj1.equals(obj3));

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức với String.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //phương thức equals() với string
  // khởi tạo 2 đối tượng string
  String obj1 = new String();
  String obj2 = new String();

  //sử dụng phương thức equals() để so sánh obj1 với obj2
  System.out.println("\n\n"+obj1.equals(obj2));
  
  //khởi tạo giá trị cho obj1 và obj2
  obj1 = "Java Programming";
  obj2 = "Python Programming";

  //so sánh lại
  System.out.println(obj1.equals(obj2));

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức equals() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức getClass() trong Object Java
Phương thức toString() trong Object Java
Phương thức equals() trong Object Java
Phương thức hashCode() trong Object Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP