CÁC HÀM JAVA
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Phương thức equals() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức equals() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để kiểm tra xem hai object có bằng nhau hay không.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Phương thức equals() thuộc class Object trong Java và có thể sử dụng nó mà không cần import thư viện nào cả.

Cú pháp phương thức equals() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

object.equals(Object obj)

Trong đó:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

 • object là tên đối tượng so sánh.
 • obj là đối tượng được so sánh với object.

Phương thức trả về:

 • True nếu hai đối tượng bằng nhau.
 • False nếu hai đối tượng không bằng nhau.

Nếu cả hai cùng tham chiều đến một object thì kết quả sẽ trả về True.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có hai object là obj1 và obj2, bây giờ sử dụng phương thức equals() để so sánh obj1 và obj2.

obj1.equals(obj2);
//kết quả ->> False

Cách dùng phương thức equals() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức equals() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sử dụng phương thức equals() với class Object

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // phương thức equals với class Object
  // khởi tạo hai object
  Object obj1 = new Object();
  Object obj2 = new Object();

  //sử dụng phương thức equals để so sánh obj1 và obj2
  System.out.println("\n\n"+obj1.equals(obj2));

  //tạo thêm một object obj3 = obj1
  Object obj3 = obj1;
  //sử dụng phương thức equals để so sánh obj1 và obj3
  System.out.println(obj1.equals(obj3));

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức với String.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //phương thức equals() với string
  // khởi tạo 2 đối tượng string
  String obj1 = new String();
  String obj2 = new String();

  //sử dụng phương thức equals() để so sánh obj1 với obj2
  System.out.println("\n\n"+obj1.equals(obj2));
  
  //khởi tạo giá trị cho obj1 và obj2
  obj1 = "Java Programming";
  obj2 = "Python Programming";

  //so sánh lại
  System.out.println(obj1.equals(obj2));

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

equals 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức equals() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot và jQuery Ajax trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn download file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn Upload file với Spring Boot trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Hướng dẫn CRUD với Spring Boot, REST và AngularJS trong Java

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách sử dụng Spring Scheduled trong Spring Boot

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Groovy trong Spring Boot Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và Mustache trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách dùng Spring Boot và MongoDB trong Java

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Cách tạo Restful Client bằng RestTemplate trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Hướng dẫn sử dụng Interceptor trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Sử dụng Twitter Bootstrap trong Spring Boot

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo trang web đa ngôn ngữ với Spring Boot trong Java

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Tạo ứng dụng Chat với Spring Boot và Websocket

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Sử dụng JUnit để tạo unit test trong Spring Boot

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách triển khai Spring Boot trên Tomcat Server

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách test RESTful API trong Spring Boot

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Cách dùng Spring Security trong Spring Boot để xác thực và phân quyền

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Duyệt cây nhị phân bằng phương pháp inOder trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Xóa node của cây nhị phân tìm kiếm trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Bảo mật Spring Boot RESTful Service sử dụng Basic Authentication trong Java

Top