Home > Java > Các hàm Java > Phương thức toString() trong Object Java

Phương thức toString() trong Object Java

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về phương thức toString() trong Object Java. Đây là phương thức được sử dụng để chuyển đổi một object thành một string (chuỗi) rồi trả về nó.

Phương thức toString() thuộc class Object trong Java và có thể sử dụng nó mà không cần import thư viện nào cả.

Cú pháp phương thức toString() trong Object Java

Trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cú pháp của nó đã nhé.

object.toString()

Trong đó:

 • object là tên đối tượng của class được trả về.

Phương thức trả về chuỗi sau khi đã chuyển đổi bao gồm: tên class + @ + hashcode của object.

Ví dụ: Giả sử chúng ta có một obj thuộc class Object, bây giờ sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj dưới dạng string.

Object obj1 = new Object();
System.out.println(obj1.toString());
//Kết quả ->> java.lang.Object@76ed5528

Như vậy chuỗi trả về sẽ có dạng như mình đã nói ở trên: java.lang.Object (tên class) + @ + 76ed5528 (hashcode của object).

Cách dùng phương thức toString() trong Object Java

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng phương thức toString() để minh họa cho cách dùng của nó.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sử dụng phương thức toString() với class Object.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  // phương thức toString() với class Object
  //khởi tạo Object obj1
  Object obj1 = new Object();
  //sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj1
  System.out.println("\n\n"+obj1.toString()); 

  //khởi tạo Object obj2
  Object obj2 = new Object();
  //sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj2
  System.out.println(obj2.toString()); 

  //khởi tạo Object obj3
  Object obj3 = new Object();
  //sử dụng phương thức toString() để chuyển đổi obj3
  System.out.println(obj3.toString()); 

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Kết quả:

tostring 01 PNG

Ví dụ 2: Còn ở ví dụ này mình sẽ sử dụng phương thức với mảng arr. Thực hiện truy cập một phần tử và truy cập cả mảng arr để các bạn có thể so sánh kết quả.

class Main {
 public static void main(String[] args) {
  //phương thức toString() với mảng
  //khơi tạo mảng array
  String[] array = {"Python", "Java", "C"};
  //sử dụng phương thức toString() với cả mảng array
  System.out.println("\n\nPhương thức toString() với mảng array: "+array.toString()); 
  //sử dụng phương thức toString() với một phần tử trong mảng
  System.out.println("Phương thức toString() với một phần tử trong mảng: "+array[0].toString()); 

  System.out.println("\n---------------------------------");
  System.out.println("Chương trình này được đăng tại Freetuts.net");
 }
}

Trong ví dụ này mình sử dụng phương thức toString() với một mảng. Tương tự như vậy các bạn có thể sử dụng nó ArrayList, vì class Object là class cha nên mọi class khác đều có thể sử dụng nó.

Kết quả:

tostring 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong phương thức toString() trong Java. Ở các bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục giới thiệu các phương thức khác trong Object, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Tham khảo
Phương thức getClass() trong Object Java
Phương thức toString() trong Object Java
Phương thức equals() trong Object Java
Phương thức hashCode() trong Object Java

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP