Home > Pascal > Pascal căn bản > Hằng (const) trong Pascal
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm khác biệt là bạn phải gán giá trị ngay lúc khai báo, và không thể thay đổi được. Bởi vậy hằng số chỉ được sử dụng trong trường hợp bạn muốn đó là một biến không thể thay đổi.

I. Khai báo hằng số trong Pascal

Nếu khai báo biến phải dùng từ khóa VAR thì khai báo hằng bạn sẽ dùng từ khóa CONST. Xem cú pháp sau:

program HangSoPascal;

const
	const_name = value;
	
begin
  
end.

Trong một chương trình có thể định nghĩa nhiều hằng số, lúc này bạn chỉ cần sử dụng cú pháp trên để khai báo nhiều lần.

program HangSoPascal;

const
	const_name1 = value1;
	const_name2 = value2;
	const_name3 = value3;
	
begin
  
end.

Ví dụ: Tạo một hằng số PI và giá trị của nó 3.14.

program HangSoPascal;

const
	PI = 4.14;
	
begin
  
end.

II. Vài cách gán giá trị khác nhau cho hằng số

Giá trị của hằng số có thể là một số tự nhiên, số thực, chuỗi, con trỏ, thậm chí là kiểu Set. Dưới đây là các ví dụ thể hiện cho các trường hợp này.

program HangSoPascal;

const
	PI = 4.14;
	valid_age = 21;
	P = NIL;
	character = '+';
	domain = 'freetuts.net';

begin
  
end.

Việc sử dụng hằng số cũng như một biến thông thường. Xem ví dụ chương trình tính diện tích hình tròn sau:

program HangSoPascal;

const
	PI = 4.14;
var
	R, S : real;
begin
  writeln('Nhap ban kinh hinh tron');
  read(R);
  
  S := R * PI;
  
  writeln('Dien tich la: ', S);
  readln;
  readln;
end.

Lưu ý: Vị trí giữa constvar có thể thay thế đảo cho nhau, không quan trọng cái nào trước và cái nào sau.

Như vậy là chúng ta đã học xong khái niệm về hằng số trong Pascal, và cách sử dụng hằng số khi xây dựng chương trình Pascal. Chúc các bạn học tốt.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP