Home > Pascal > Pascal căn bản > Lệnh read và readln trong Pascal
Cần 2 bạn dịch bài về C#, Winform, .NET ... nói chung là viết bài về các công nghệ sử dụng code C#. Yêu cầu phải có kiến thức nên tảng lĩnh vực bạn chọn, nhuận bút 50k / bài. inbox mình nếu có nhu cầu nhé.

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu, đó là lệnh read và readln. Thường đi kèm với hai lệnh này sẽ là những lệnh xử lý file như ghi file (rewrite, assign), đóng file (close), ... Tuy nhiên, vì chúng ta đang học phần căn bản nên mình sẽ viết về những bài này ở một chuyên mục khác.

 I. Lệnh read trong Pascal

Lệnh read dùng để đọc dữ liệu được nhập từ bàn phím. Cú pháp như sau:

read (Variable_List);

Trong đó Variable_List là danh sách các tham số sẽ được gán dữ liệu từ bán phím nhập vào.

Ví dụ: Viết chương trình nhập tên của bạn.

program OutputInPascal;

var
	name : string;

begin
	write('Nhap ten cua ban: ');
	readln(name);
	
	writeln('Ten cua ban la: ', name);
	readln;
end.

Chạy chương trình sẽ cho kết quả như sau:

read in pascal PNG

II. Lệnh readln trong Pascal

Lệnh readln có công dụng tương tự như lệnh read, chỉ có điều khác biệt duy nhất là lệnh readln sẽ di chuyển con trỏ tới dòng tiếp theo thay vì kết thúc chương trình. Vì vậy ta nên sử dụng lệnh readln để học pascal.

Ví dụ: Viết chương trình in ra thông tin cá nhân của bạn.

program OutputInPascal;

var
	name : string;
	domain : string;
	age : integer;

begin
	write('Nhap ten cua ban: ');
	read(name);
	
	write('Nhap website cua ban: ');
	read(domain);
	
	write('Nhap tuoi cua ban: ');
	read(age);
	
	writeln('Ten cua ban la: ', name);
	writeln('Website cua ban la: ', domain);
	writeln('Tuoi cua ban la: ', age);
	readln;
end.

Chạy chương trình bạn sẽ nhận được giao diện như sau:

read pascal PNG

Trên là cách sử dụng hàm read và readln trong Pascal. Hàm này sẽ đi theo bạn suốt quãng đường học lập trình nói chung và học pascal nói riêng.

Profile photo of adminTheHalfHeart

TheHalfHeart

Có sở thích viết tuts nên đã từng tham gia viết ở một số diễn đàn, đến năm 2014 mới có điều kiện sáng lập ra freetuts.net.

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP