MỞ ĐẦU
CĂN BẢN
LỆNH RẺ NHÁNH
VÒNG LẶP
NÂNG CAO
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Toán tử trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về một số toán tử thường dùng trong Pascal. Toán tử dùng để thực hiện các phép tính toán như: cộng, trừ, nhân, chia,... mà Pascal đã hỗ trợ sẵn, chúng ta chỉ việc sử dụng mà không cần phải khai báo.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Ở những bài trước chúng ta đã sử dụng khá nhiều toán tủ gán :=, nên trước tiên hãy tìm hiểu nó đã nhé.

I. Toán tử gán trong Pascal

Toán tử gán rất đặc biệt, vì bạn được thực hành mà chưa được giới thiệu. Toán tử gán dùng để gán dữ liệu cho biến, cú pháp của nó là:

ten_bien := gia_tri

Ví dụ: Gián giá trị cho biến age là 20.

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

age := 20;

II. Toán tử toán học trong Pascal

Có tổng cộng 5 loại toán tử toán học đó là: cộng, trừ, nhân, chia và chia lấy dư. Xem bảng dưới đây để hiểu rõ hơn.

Operator Description Example
+ Cộng 10 + 2 = 12
- Trừ 10 - 2 = 8
* Nhân 10 * 2 = 20
/ Chia 10 / 2 = 5
mod Chia lấy dư 10 mod 3 = 1

Bạn có thể thực hiện trên các biến thay vì là các con số cụ thể như trên. Xem ví dụ dưới đây để hiểu rõ hơn.

program OperatorInPascal;

var
	a : integer;
	b : integer;

begin
	a := 20;
	b := 10;
   
    writeln('Phep cong: ', a + b);
    writeln('Phep tru: ', a - b);
    writeln('Phep nhan: ', a * b);
    writeln('Phep chia: ', a / b);
	readln;
end.

III. Toán tử quan hệ trong Pascal

Toán tử quan hệ là những toán tử dùng để diễn tả mối quan hệ giữa vế trái và vế phải. Chúng ta có tổng cộng 6 loại toán tử quan hệ thường gặp nhất sau đây:

Giả sử A = 10 và B = 20;

Operator Description Example
= Kiểm tra hai vế có bằng nhau không (A = B) => FALSE.
<> Kiểm tra hai vế có khác nhau không (A <> B) => TRUE.
> Kiểm tra vế phải có lớn hơn vế trái không (A > B) => FALSE.
< Kiểm tra vế phải có bé hơn vế trái không (A < B) TRUE.
>= Kiểm tra vế phải có lớn hơn hoặc bằng vế phải không (A >= B) FALSE.
<= Kiểm tra vế phải có bé hơn hoặc bằng vế trái không (A <= B) TRUE.

Toán tử quan hệ thường được sử dụng trong các câu điều kiện, vòng lặp. Những kiến thức này chúng ta sẽ được học ở những bài tiếp theo.

IV. Toán tử Boolean

Toán tử boolean là những toán tử trả về kết quả nhị phân TRUE hoặc FALSE dựa vào giá trị của hai vế. Giả sử A là vế trái và có giá trị TRUE, B là vế phải và có giá trị FALSE, lúc này kết quả thể hiện như bảng sau

Operator Description Example
and Trả về TRUE nếu vế trái và vế phải đều TRUE, ngược lại trả về FALSE (A and B) => false.
and then Tương tự như and, có điều nếu vế trái đã FALSE rồi thì nó sẽ không cần phải kiểm tra vế phải nữa (A and then B) => false.
or Trả về TRUE nếu ít nhất một trong hai vế trái hoặc phải có giá trị TRUE, ngược lại cả hai vế đều FALSE thì trả về FALSE (A or B) => true.
or else Nó tương tự như OR, có điều nếu vế trái TRUE rồi thì nó sẽ không cần phải kiểm tra vế phải (A or else B) => true.
not Dùng để đảo ngược giá trị của toán hạng. Nghĩa là nếu A đang TRUE thì nó sẽ bị đảo thành FALSE, và ngược lại. not (A and B) => true

Trên là tổng hợp những toán tử thường được sử dụng nhất trong Pascal. Vẫn còn rất nhiều loại toán hạng khác nhưng mình sẽ không liệt kê.

Chúng ta sẽ thực hành nhiều hơn ở những bài sau, bởi vì có quá nhiều kiến thức chưa học nên chưa thể đưa ra toàn bộ các trường hợp.

Chúc các bạn học tốt, hẹn gặp lại ở bài tiếp theo.

Cùng chuyên mục:

Tạo function trong Pascal

Tạo function trong Pascal

Trong bài này ta sẽ học đến một phần rất hấp dẫn, đó là cách…

Lệnh Goto trong Pascal

Lệnh Goto trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu đến các bạn lệnh goto trong Pascal, đây…

Lệnh Continue trong Pascal

Lệnh Continue trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu lệnh continue trong Pascal, đây là lệnh…

Lệnh Break trong Pascal

Lệnh Break trong Pascal

Trong bài này mình sẽ tìm hiểu lệnh dùng để dừng vòng lặp ngay lập…

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Vòng lặp Repeat .. Until trong Pascal

Trong bài này mình sẽ giới thiệu vòng lặp repeat .. until trong Pascal, đây…

Vòng lặp while trong Pascal

Vòng lặp while trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu vòng lặp while trong Pascal, đây là…

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Vòng lặp For .. Do trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu về vòng lặp For .. Do trong…

Lệnh CASE trong Pascal

Lệnh CASE trong Pascal

Ở bài trước mình đã hướng dẫn sử dụng lệnh if dùng để rẻ nhánh…

Lệnh If .. Then trong Pascal

Lệnh If .. Then trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học lệnh rẻ nhánh if .. then trong Pascal,…

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Khối lệnh begin .. end trong Pascal

Bạn có thắc mắc BEGIN và END trong chương trình Pascal là gì không nào?…

Lệnh read và readln trong Pascal

Lệnh read và readln trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu hai lệnh dùng để đọc dữ liệu,…

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Các lệnh OUTPUT trong Pascal

Những bài trước chúng ta đã sử dụng một lệnh rất nhiều đó là lệnh…

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Tạo kiểu dữ liệu (Type) trong Pascal

Trong bài này chúng ta sẽ học cách sử dụng từ khóa Type trong Pascal,…

Hằng (const) trong Pascal

Hằng (const) trong Pascal

Hằng số (Const) thực chất cũng là một loại biến bình thường, nhưng có điểm…

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Biến và kiểu dữ liệu trong Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa của ngôn ngữ Pascal

Bảng từ khóa trong Pascal là danh sách những từ khóa mà bạn không được…

Cấu trúc chương trình Pascal

Cấu trúc chương trình Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

Viết chương trình Hello World với Pascal

fadsfs

Hello World là một chương trình thế kỉ mà hầu như ngôn ngữ lập trình…

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Download và cài đặt Free Pascal, phần mềm học pascal miễn phí

Để học Pascal thì trước tiên bạn cần một phần mềm để lập trình và…

Top