Home > JQuery API > jQuery Selector > Has Attribute Selector [name]

Hàm Has Attribute Selector [name] trong jQuery

Has Attribute Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có thuộc tính được chỉ định mà không quan tâm tới giá trị của thuộc tính đó.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( "[attribute]" )

Trong đó:

 • attribute là thuộc tính nào đó.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ p có thuộc tính class và đổi màu nền cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <div>
      <p class="ab sd">Đây là thẻ p đầu tiên</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 2</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 3</p>
    </div>
    <div>
      <p>Đây là thẻ p thứ 4</p>
      <p class="ab va">Đây là thẻ p thứ 5</p>
      <p>Đây là thẻ p thứ 6</p>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "p[class]" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP