JQUERY SELECTOR
Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery Cách dùng :animated Selector trong jQuery Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery Cách dùng :button Selector trong jQuery Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery Cách dùng :checked Selector trong jQuery Cách dùng Child Selector (“parent > child”) trong jQuery Cách dùng Class Selector (“.class”) trong jQuery Cách dùng :contains() Selector trong jQuery Cách dùng Descendant Selector (“ancestor descendant”) trong jQuery Cách dùng :disabled Selector trong jQuery Cách dùng Element Selector (“element”) trong jQuery Cách dùng :empty Selector trong jQuery Cách dùng :enabled selector trong jQuery Cách dùng :eq() Selector trong jQuery Cách dùng :even Selector trong jQuery Cách dùng :odd Selector trong jQuery Cách dùng :file Selector trong jQuery Cách dùng :first-child Selector trong jQuery Cách dùng :first-of-type Selector trong jQuery Cách dùng :first Selector trong jQuery Cách dùng :focus Selector trong jQuery Cách dùng :gt() Selector trong jQuery Cách dùng Has Attribute Selector [name] trong jQuery Cách dùng :has() Selector trong jQuery Cách dùng :header Selector trong jQuery Cách dùng :hidden Selector trong jQuery Cách dùng ID Selector (“#id”) trong jQuery Cách dùng :image Selector trong jQuery Cách dùng :input Selector trong jQuery Cách dùng :lang() Selector trong jQuery Cách dùng :last-child Selector trong jQuery Cách dùng :last-of-type Selector trong jQuery Cách dùng :last Selector trong jQuery Cách dùng :lt() Selector trong jQuery Cách dùng Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″] trong jQuery Cách dùng Multiple Selector (“selector1, selector2, selectorN”) trong jQuery Cách dùng Next Adjacent Selector (“prev + next”) trong jQuery Cách dùng Next Siblings Selector (“prev ~ siblings”) trong jQuery Cách dùng :not() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-child() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-last-child() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-of-type() Selector trong jQuery Cách dùng :nth-last-of-type() Selector trong jQuery Cách dùng :only-child Selector trong jQuery Cách dùng :only-of-type Selector trong jQuery Cách dùng :parent Selector trong jQuery Cách dùng :password Selector trong jQuery Cách dùng :radio Selector trong jQuery Cách dùng :reset Selector trong jQuery Cách dùng :root Selector trong jQuery Cách dùng :selected Selector trong jQuery Cách dùng :submit Selector trong jQuery Cách dùng :target Selector trong jQuery Cách dùng :text Selector trong jQuery Cách dùng :visible Selector trong jQuery
JQUERY EVENTS
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT
Thông báo trang web đã đổi chủ: Chúng tôi sẽ sàn lọc nội dung, loại bỏ các bài viết vi phạm.

jQuery API

Danh sách các bài viết trong chuyên mục jQuery API, đây là những bài viết mới nhất được cập nhật trong mục jQuery API.

+JQUERY API
» jQuery Selector
1 Cách dùng All Selector (“*”) trong jQuery
2 Cách dùng :animated Selector trong jQuery
3 Cách dùng Attribute Contains Prefix Selector [name|=”value”] trong jQuery
4 Cách dùng Attribute Contains Selector [name*=”value”] trong jQuery
5 Cách dùng Attribute Contains Word Selector [name~=”value”] trong jQuery
6 Cách dùng Attribute Ends With Selector [name$=”value”] trong jQuery
7 Cách dùng Attribute Equals Selector [name=”value”] trong jQuery
8 Cách dùng Attribute Not Equal Selector [name!=”value”] trong jQuery
9 Cách dùng Attribute Starts With Selector [name^=”value”] trong jQuery
10 Cách dùng :button Selector trong jQuery
11 Cách dùng :checkbox Selector trong jQuery
12 Cách dùng :checked Selector trong jQuery
13 Cách dùng Child Selector (“parent > child”) trong jQuery
14 Cách dùng Class Selector (“.class”) trong jQuery
15 Cách dùng :contains() Selector trong jQuery
16 Cách dùng Descendant Selector (“ancestor descendant”) trong jQuery
17 Cách dùng :disabled Selector trong jQuery
18 Cách dùng Element Selector (“element”) trong jQuery
19 Cách dùng :empty Selector trong jQuery
20 Cách dùng :enabled selector trong jQuery
21 Cách dùng :eq() Selector trong jQuery
22 Cách dùng :even Selector trong jQuery
23 Cách dùng :odd Selector trong jQuery
24 Cách dùng :file Selector trong jQuery
25 Cách dùng :first-child Selector trong jQuery
26 Cách dùng :first-of-type Selector trong jQuery
27 Cách dùng :first Selector trong jQuery
28 Cách dùng :focus Selector trong jQuery
29 Cách dùng :gt() Selector trong jQuery
30 Cách dùng Has Attribute Selector [name] trong jQuery
31 Cách dùng :has() Selector trong jQuery
32 Cách dùng :header Selector trong jQuery
33 Cách dùng :hidden Selector trong jQuery
34 Cách dùng ID Selector (“#id”) trong jQuery
35 Cách dùng :image Selector trong jQuery
36 Cách dùng :input Selector trong jQuery
37 Cách dùng :lang() Selector trong jQuery
38 Cách dùng :last-child Selector trong jQuery
39 Cách dùng :last-of-type Selector trong jQuery
40 Cách dùng :last Selector trong jQuery
41 Cách dùng :lt() Selector trong jQuery
42 Cách dùng Multiple Attribute Selector [name=”value”][name2=”value2″] trong jQuery
43 Cách dùng Multiple Selector (“selector1, selector2, selectorN”) trong jQuery
44 Cách dùng Next Adjacent Selector (“prev + next”) trong jQuery
45 Cách dùng Next Siblings Selector (“prev ~ siblings”) trong jQuery
46 Cách dùng :not() Selector trong jQuery
47 Cách dùng :nth-child() Selector trong jQuery
48 Cách dùng :nth-last-child() Selector trong jQuery
49 Cách dùng :nth-of-type() Selector trong jQuery
50 Cách dùng :nth-last-of-type() Selector trong jQuery
51 Cách dùng :only-child Selector trong jQuery
52 Cách dùng :only-of-type Selector trong jQuery
53 Cách dùng :parent Selector trong jQuery
54 Cách dùng :password Selector trong jQuery
55 Cách dùng :radio Selector trong jQuery
56 Cách dùng :reset Selector trong jQuery
57 Cách dùng :root Selector trong jQuery
58 Cách dùng :selected Selector trong jQuery
59 Cách dùng :submit Selector trong jQuery
60 Cách dùng :target Selector trong jQuery
61 Cách dùng :text Selector trong jQuery
62 Cách dùng :visible Selector trong jQuery
» jQuery Events
63 Cách dùng Click() trong jQuery
64 Cách dùng dblclick() trong jQuery
65 Cách dùng .blur() trong jQuery

Bài xem nhiều

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Các hàm xử lý chuỗi trong Javascript (cắt / tách / nối chuỗi ..)

Bài trước chúng ta đã tìm hiểu về chuỗi trong javascript nhưng đó chỉ là…

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Các sự kiện (Event) trong Javascript

Đáng lẽ bài này mình sẽ tiếp tục giới thiệu với các bạn DOM nhưng…

Các cách khai báo biến trong Javascript

Các cách khai báo biến trong Javascript

Trong bài này ta sẽ tìm hiểu các khai báo biến và gán giá trị…

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Javascript là gì? Tìm hiểu ngôn ngữ lập trình javascript

Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu khái niệm Javascript là gì ...

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Function trong Javascript - cách tạo hàm và gọi hàm trong JS

Hàm là một phương pháp lập trình truyền thống và thường được ứng dụng trong…

Khai báo và duyệt mảng trong javascript

Khai báo và duyệt mảng trong javascript

Việc xử lý mảng trong javascript cũng quan trọng như xử lý mảng trong PHP…

Hàm alert() - confirm() - prompt()  trong javascript

Hàm alert() - confirm() - prompt() trong javascript

Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu đến hai hàm rất thông dụng và hữu…

ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS

ReactJS là gì? Các khái niệm cần biết trước khi học React JS

Hàm array map() trong Javascript

Hàm array map() trong Javascript

Cách sử dụng Array.map() trong javascript

Hàm setTimeout() và setInterval() trong Javascript

Hàm setTimeout() và setInterval() trong Javascript

Trong bài này chúng ta tìm hiểu hai hàm thường dùng để xử lý thời…

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Chia lấy phần dư / chia lấy phần nguyên trong javascript

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn các bạn các ...

Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng

Thẻ a trong HTML và các thuộc tính của thẻ a thường dùng

Trong một website luôn tồn tại các link liên kết với ..

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Lệnh if else trong javascript (dùng để rẻ nhánh chương trình)

Câu lệnh if else dùng để kiểm tra một mệnh đề nào đó có đúng…

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Cách kiểm tra số nguyên dương trong javascript

Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Tìm hiểu về Props trong ReactJS

Các toán tử trong Javascript

Các toán tử trong Javascript

Bài này mình không trình bày các khái niệm như "toán tử là gì? biểu…

Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Cài đặt môi trường chạy ReactJS

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Thẻ Table trong HTML (colspan, rowspan, cellpadding và cellspacing)

Table là một định dạng dùng để hiển thị dữ liệu ở dạng danh sách.…

Lệnh switch case trong Javascript

Lệnh switch case trong Javascript

Lẽ ra bài này mình viết ngay từ đầu nhưng do việc học Javascript có…

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Các thuộc tính CSS định dạng thẻ a (links)

Thẻ a đóng vai trò rất quan trọng vì nhiệm vụ của nó là giúp…

Top