JQuery API: :not() Selector

Not Selector sẽ tìm kiếm tất cả các phần tử không phù hợp với selector được cung cấp.

Tất cả các selector đều có thể đặt được trong :not() selector. Ví dụ, :not(div a):not(div,a).

Phương thức .not() sẽ khiến cho các selector cũng như các biến của bạn trở nên dễ đọc hơn rất nhiều so với :not(). Do vậy trong một số trường hợp, phương thức này thích hợp hơn để sử dụng.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":not(selector)" )

Trong đó:

 • selector là một selector bất kỳ.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ các thẻ theo tên class và đổi màu cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <p class="red">Đây là thẻ p class="red"</p>
    <div class="red">Đây là thẻ div class="red" </div>
    <div class="red">Đây là thẻ div class="red" </div>
    <span class="red">Đây là thẻ span class="red" </span>
    <p>Đây là thẻ p </p>
    <p class="red">Đây là thẻ p class="red"</p>
    <div class="no">Đây là thẻ div co class = not </div>
    <br>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( ":not(.red)" ).css( "color", "blue");
        $( ".red" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Nguồn: freetuts.net