Hàm :first-of-type Selector trong jQuery

First-of-type Selector sẽ chọn phần tử đầu tiên trong số các phần tử html có cùng tên thẻ và cùng nằm trong một phần tử cha nào đó.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":first-of-type" )

Ví dụ

Tìm kiếm tất cả các thẻ span đầu tiên của các thẻ div cha và đổi màu cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <div>
      <span>PHP</span>
      <span>Css</span>
      <span>HTML</span>
    </div>
    <div>
      <b>Luu</b>
      <span>Glen,</span>
      <span>Tane,</span>
      <span>Ralph</span>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div span:first-of-type" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Nguồn: freetuts.net