Hàm :lang() Selector trong jQuery

Lang Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử đã được thiết lập ngôn ngữ giống với ngôn ngữ được cung cấp khi gọi selector.

Lang Selector sẽ lựa chọn tất cả các phần tử có ngôn ngữ giống với ngôn ngữ được cung cấp hoặc bắt đầu bằng ngôn ngữ được cung cấp và theo sau bởi "-". Ví dụ, $("div:lang(en)") sẽ tìm kiếm các thẻ <div lang="en"> và thẻ <div lang="en-us">(và tất cả các thẻ <div> con của chúng) nhưng không tìm kiếm thẻ <div lang="fr">.

Đối với các phần tử HTML, Ngôn ngữ có thể được xác định bởi thuộc tính lang hoặc lấy tử thẻ meta hoặc HTTP header.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":lang(language)" )

Trong đó:

 • language là mã ngôn ngữ bất kì.

Ví dụ

Thêm màu sắc cho các thẻ div dựa vào ngôn ngữ của chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>all demo</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style>
      body {
        background-color: #ccc;
      }
      h3 {
        margin: .25em 0;
      }
      div {
        line-height: 1.5em
      }
      .usa {
        background-color: #f00;
        color: #fff;
      }
      .usa .usa {
        background-color: #fff;
        color: #000;
      }
      .usa .usa .usa {
        background-color: #00f;
        color: #fff;
      }
      .spain {
        background-color: #f00;
        color: #ff0;
      }
      .spain .spain {
        background-color: #ff0;
        color: #f00;
        line-height: 3em;
      }
      .spain .spain .spain {
        background-color: #f00;
        color: #ff0;
        line-height: 1.5em;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <h3>USA</h3>
    <div lang="en-us">red
      <div>white
        <div>and blue</div>
      </div>
    </div>
    <h3>España</h3>
    <div lang="es-es">rojo
      <div>amarillo
        <div>y rojo</div>
      </div>
    </div>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "div:lang(en-us)" ).addClass( "usa" );
        $( "div:lang(es-es)" ).addClass( "spain" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP