Home > JQuery API > jQuery Selector > Next Adjacent Selector (“prev + next”)

Hàm Next Adjacent Selector (“prev + next”) trong jQuery

Next Adjacent Selector sẽ tìm kiếm phần tử xuất hiện ngay sau các phần tử được xác đinh bởi một selector prev nào đó.

Một điểm rất quan trọng cần lưu ý khi xác định selector prev next là chúng phải có cùng một phần tử cha.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( "prev + next" )

Trong đó:

 • prev là một selector bất kỳ.
 • next là phần tử sẽ được chọn xuất hiện ngay sau prev.

Ví dụ

Tìm kiếm thẻ div xuất hiện sau thẻ p và đổi màu chữ cho chúng:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
  
    <p>Đây là thẻ p </p>
    <div>Đây là thẻ div 1 </div>
    <br>
    <p>Đây là thẻ p 2</p>
    <div>Đây là thẻ div 2 </div>
    <br>
    <p>Đây là thẻ p 3</p>
    <span>Đây là thẻ span </span>
    <div>Đây là thẻ div 3 </div>
    <br>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "p + div" ).css( "color", "red");
      }
    </script>
  </body>
</html>

Ta có thể thấy rằng, thẻ div thử 3 không hề thay đổi vì giữa nó và thẻ p có sự xuất hiện của thẻ span, do vậy Next Adjacent Selector không chọn nó.

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP