Hàm :root Selector trong jQuery

Root Selector sẽ lựa chọn phần tử gốc của tài liệu. Trong HTML thì phần tử gốc luôn luôn là thẻ html.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":root" )

Ví dụ

Tìm kiếm phần tử gốc của tài liệu:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style>
      textarea {
        height: 45px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <div id="content"></div>
    <hr>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "<b></b>" ).html( 'Gốc tài liệu là thẻ ' + $( ":root" )[ 0 ].nodeName ).appendTo( "#content" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Nguồn: freetuts.net