JQuery API: :root Selector

Root Selector sẽ lựa chọn phần tử gốc của tài liệu. Trong HTML thì phần tử gốc luôn luôn là thẻ html.

Cú pháp

Cú pháp
jQuery( ":root" )

Ví dụ

Tìm kiếm phần tử gốc của tài liệu:

Code RUN
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</title>
    <script src="https://freetuts.net/cnd/js/jquery/jquery-3.2.1.min.js"></script>
    <style>
      textarea {
        height: 45px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <h1>Học lập trình miễn phí tại freetuts.net</h1>
    <div id="content"></div>
    <hr>
    <button onclick="myFunction()">Click vào đây để xem kết quả</button>
    <script>
      function myFunction(){
        $( "<b></b>" ).html( 'Gốc tài liệu là thẻ ' + $( ":root" )[ 0 ].nodeName ).appendTo( "#content" );
      }
    </script>
  </body>
</html>

Kết quả:

 

Tham khảo: jquery.com

Nguồn: freetuts.net