CÁC HÀM C / C++
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Hàm cerr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cerr() trong C / C++. Đây là một trong các hàm nhập xuất cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++.

test php

banquyen png
Bài viết này được đăng tại freetuts.net, không được copy dưới mọi hình thức.

Hàm cerr là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó thì hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cerr() trong C / C++

Cerr là dòng lỗi tiêu chuẩn được sử dụng để xuất ra các lỗi, nó là một thể hiện của lớp iostream. Hàm cerr thường được sử dụng khi chúng ta cần hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức và không lưu thông báo lỗi để hiển thị sau này.

Hàm cerr được sử dụng chung với toán tử chèn "<<" để hiển thị một dòng ký tự, cú pháp chung là:

Bài viết này được đăng tại [free tuts .net]

cerr << varName;

Hoặc

cerr << "Some String";

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nhiều lần với sự kết hợp của các biến, chuỗi và trình điều khiển (endl).

cerr << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Cách dùng hàm cerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cerr. Ví dụ đầu tiên mình sẽ sử dụng để xuất một biến gán sẵn dữ liệu và ví dụ thứ hai mình sẽ xuất ra một dòng nội dung bao gồm các ký tự.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này, mình thực hiện tạo một biến fileName và khởi tạo dữ liệu cho nó là "data.txt". Sau đó sử dụng hàm cerr để in nó ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một biến fileName kiểu char, sau đó gán dữ liệu là "data.txt"
  char fileName[] = "data.txt";
  //sử dụng hàm cerr để in biến fileName ra màn hình
  cerr << fileName <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện in một dòng thông báo lỗi cho người dùng bằng cách sử dụng hàm cerr.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //sử dụng hàm cerr để xuất ra một dòng thông báo lỗi
	cerr << "Bạn đã gặp phải lỗi, xin vui lòng thử lại !!" <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cerr trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất khá cơ bản vậy nên luyện tập để sử dụng nó một cách linh hoạt nhé. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm nhập xuất khác, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Danh sách các hàm iostream

Cùng chuyên mục:

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý mảng đa chiều (array.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý ngày tháng (datetime.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số thực (float.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý số nguyên lớn (bigint.h) trong C/C++

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý thời gian (time.h) trong C

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Các hàm xử lý chuỗi (string.h) trong C/C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Thread Pools và Parallel Algorithms trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Tạo và quản lý các Multithreading trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Xử lý ngoại lệ khi làm việc với Memory Allocation trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Try, Catch, và Throw của Exception Handling trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Cách sử dụng Lambda Expressions trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng weak_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng shared_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Sử dụng unique_ptr trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Tổng quan về Smart Pointers trong C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

Sử dụng Iterators trong STL của C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng Vector trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[Iterator] Sử dụng trong List trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

[STL] Sử dụng Vector trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Tổng quan về Iterators trong C++

Top