Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm cerr() trong C / C++

Hàm cerr() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cerr() trong C / C++. Đây là một trong các hàm nhập xuất cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++.

Hàm cerr là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó thì hãy khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cerr() trong C / C++

Cerr là dòng lỗi tiêu chuẩn được sử dụng để xuất ra các lỗi, nó là một thể hiện của lớp iostream. Hàm cerr thường được sử dụng khi chúng ta cần hiển thị thông báo lỗi ngay lập tức và không lưu thông báo lỗi để hiển thị sau này.

Hàm cerr được sử dụng chung với toán tử chèn "<<" để hiển thị một dòng ký tự, cú pháp chung là:

cerr << varName;

Hoặc

cerr << "Some String";

Ngoài ra chúng ta có thể sử dụng nhiều lần với sự kết hợp của các biến, chuỗi và trình điều khiển (endl).

cerr << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Cách dùng hàm cerr() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cerr. Ví dụ đầu tiên mình sẽ sử dụng để xuất một biến gán sẵn dữ liệu và ví dụ thứ hai mình sẽ xuất ra một dòng nội dung bao gồm các ký tự.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này, mình thực hiện tạo một biến fileName và khởi tạo dữ liệu cho nó là "data.txt". Sau đó sử dụng hàm cerr để in nó ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo một biến fileName kiểu char, sau đó gán dữ liệu là "data.txt"
  char fileName[] = "data.txt";
  //sử dụng hàm cerr để in biến fileName ra màn hình
  cerr << fileName <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện in một dòng thông báo lỗi cho người dùng bằng cách sử dụng hàm cerr.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //sử dụng hàm cerr để xuất ra một dòng thông báo lỗi
	cerr << "Bạn đã gặp phải lỗi, xin vui lòng thử lại !!" <<endl;

  cout<<"\n---------------------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cerr 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong về hàm cerr trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất khá cơ bản vậy nên luyện tập để sử dụng nó một cách linh hoạt nhé. Ở các bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm nhập xuất khác, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm iostream
Hàm cerr() trong C / C++
Hàm cin() trong C / C++
Hàm clog() trong C / C++
Hàm cout() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP