Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm cout() trong C / C++

Hàm cout() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cout trong C / C++. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++.

Hàm cout là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn cần khai báo đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cout trong C / C++

Hàm cout là một thể hiện của lớp iostream. Nó được sử dụng để tạo đầu ra trên thiết bị đầu ra tiêu chuẩn, thông thường là màn hình hiển thị. Dữ liệu cần thiết để hiển thị lên màn hình được chèn vào luồng đầu ra bằng toán tử "<<".

Cú pháp:

cout << varName;

Hoặc

cout << "Some String";

Ngoài ra còn có thể sử dụng nhiều lần với các biến và chuỗi khác nhau.

cout << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Hàm cout cũng có thể sử dụng kèm theo với các hàm thành viên khác như put(), write(), ... .

 • cout.put (char & ch): Hiển thị ký tự được lưu trữ bởi ch.
 • cout.write (char * str, int n): Hiển thị n ký tự đầu tiên đọc từ str.
 • cout.setf (option): Đặt một tùy chọn nhất định. Các tùy chọn thường được sử dụng là trái, phải, ...
 • cout.unsetf (option): Bỏ đặt một tùy chọn đã cho.

Cách dùng hàm cout trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cout để các bạn có thể so sánh nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ thực hiện khai báo hai biến a và b. Sau đó yêu cầu người dùng nhập dữ liệu vào rồi sử dụng hàm cout để in tổng hai số.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai biến a và b
 int a,b;
 //sử dụng hàm cout và cin yêu cầu nhập vào hai số a và b
 cout<<"Nhập vào số a: ";
 cin >> a;
 cout<<"Nhập vào số b: ";
 cin >> b;
 //sử dụng hàm cout để hiển thị tổng a và b
 cout<<"Tổng của a và b là: "<< a + b;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cout 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình sẽ khai báo và khởi tạo một biến str kiểu char. Sau đó gán dữ liệu cho nó rồi sử dụng hàm cout để in ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo và khởi tạo biến str với dữ liệu "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net"
 char str[] = "Chào mừng bạn đến với Freetuts.net";
 //sử dụng hàm cout để hiển thị str
 cout<<str;

 cout<<"\n--------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

cout 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm cout trong C / C++. Đây là một hàm xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++, vì vậy các bạn hãy luyện tập để sử dụng nó một cách thành thạo nhé. Chúc các bạn thành công !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm iostream
Hàm cerr() trong C / C++
Hàm cin() trong C / C++
Hàm clog() trong C / C++
Hàm cout() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP