Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm clog() trong C / C++

Hàm clog() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu hàm clog() trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất cơ bản trong ngôn ngữ lập trình C++.

Hàm clog là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng chúng ta cần khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm clog() trong C / C++

Hàm clog là một thể hiện của lớp iostream và được sử dụng để hiển thị lỗi nhưng không giống như cerr. Lỗi được đưa vào bộ đệm lần đầu và được lưu trữ trong bộ đệm cho đến khi được lấp đầy. Khi thông báo lỗi cũng sẽ được hiển thị lên màn hình.

Cú pháp:

clog << varName;

Hoặc

clog << "Some String";

Ngoài ra có thể sử dụng nhiều lần với các biến và các chuỗi khác nhau.

clog << var1 << "Some String" << var2 << endl;

Cách dùng hàm clog() trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm clog. Một ví dụ sẽ xuất biến đã gán dữ liệu sẵn và một ví dụ sẽ xuất dòng thông báo lỗi ra màn hình.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình thực hiện khai báo một biến fileName có kiểu dữ liệu là char. Sau đó khởi tạo cho nó giá trị là "Freetuts.net" rồi gọi hàm clog và in ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
  //khai báo và khởi tạo biến fileName với dữ liệu là "Freetuts.net"
  char fileName[] = "Freetuts.net";
  //sử dụng hàm clog để in biến fileName ra màn hình
	clog << fileName << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clog 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện in dòng thông báo lỗi ra màn hình bằng cách sử dụng hàm clog.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
//sử dụng hàm clog để in dòng thông báo lỗi cho người dùng
	clog << "Đã gặp lỗi, xin vui lòng thử lại !!" << endl;

  cout<<"\n--------------------------------\n";
  cout<<"Chương trình này được đăng tại Freetuts.net";
}

Kết quả:

clog 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm clog trong C / C++. Ở các ví nhỏ như thế này chúng ta sẽ không thấy sự khác nhau giữa các hàm cerr, cout, clog. Nhưng đối với các ứng dụng lớn thì cách thức sử dụng các hàm này rất khác nhau.

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm iostream
Hàm cerr() trong C / C++
Hàm cin() trong C / C++
Hàm clog() trong C / C++
Hàm cout() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP