Home > C / C++ > Các hàm C / C++ > Hàm cin() trong C / C++

Hàm cin() trong C / C++

Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm hiểu về hàm cin trong C / C++. Đây là một hàm nhập xuất cơ bản của ngôn ngữ lập trình C++.

Hàm cin là hàm có sẵn trong thư viện iostream, vì vậy trước khi sử dụng nó các bạn nhớ khai báo thư viện đã nhé: #include<iostream>

Cú pháp hàm cin trong C / C++

Hàm cin là thể hiện của lớp iostream và được sử dụng để đọc đầu vào từ thiết bị nhập chuẩn, thường là bàn phím. Toán tử ">>" được sử dụng cùng với hàm cin để đọc đầu vào.

cin >> varName;

Ta có thể sử dụng nhiều lần để chấp nhận nhiều đầu vào.

cin >> var1 >> var2 >> ... >> varN;

Hàm cin cũng có thể sử dụng với các hàm thành viên khác như getline(), read(),... Một số hàm thành viên thường được sử dụng là:

 • cin.get(char &ch): Đọc một ký tự đầu vào và lưu vào ch.
 • cin.getline (char * buffer, int length): Đọc một dòng ký tự vào bộ đệm chuỗi, nó sẽ dừng lại khi:
  • Đọc một ký tự.
  • Gặp "\n" ở cuối dòng hoặc cuối file.
 • cin.read (char * buffer, int n): Đọc n byte (hoặc cho đến khi kết thúc tệp) từ luồng vào bộ đệm.
 • cin.ignore (int n): Bỏ qua n ký tự tiếp theo từ luồng đầu vào.
 • cin.eof (): Trả về giá trị khác không nếu đạt đến cuối tệp (eof).

Cách dùng hàm cin trong C / C++

Trong phần này mình sẽ thực hiện hai ví dụ sử dụng hàm cin cùng với các hàm thành viên khác để các bạn có thể so sánh nhé.

Ví dụ 1: Ở ví dụ này mình sẽ sử dụng hàm cin kết hợp với hàm thành viên đó là getline() để đọc dữ liệu đầu vào. Cụ thể sẽ yêu cầu người dùng nhập vào tên và địa chỉ, sau đó xuất ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo hai biến name và address kiểu char với độ dài 20
 char name[20], address[20];
	//sử dụng hàm cin để yêu cầu nhập tên
	cout << "Nhập tên: ";
	cin.getline(name, 20);
	//sử dụng hàm cin để yêu cầu nhập địa chỉ
	cout << "Nhập địa chỉ: ";
	cin.getline(address, 20);
	//sử dụng hàm cout để xuất các thông tin vừa nhập
	cout << endl << "Bạn đã nhập: " << endl;
	cout << "\tTên: " << name << endl;
	cout << "\tĐịa chỉ: " << address << endl;

 cout<<"\n---------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cin 01 PNG

Ví dụ 2: Ở ví dụ này mình thực hiện đọc các số x, y, z từ bàn phím với hàm cin thông thường, rồi thực hiện tính tổng và in ra màn hình.

#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
 //khai báo 3 biến x,y,x là số nguyên
 int x, y, z;
	
	//Yêu cầu nhập số x
	cout << "Nhập vào số x: ";
	cin >> x;
	//yêu cầu nhập 2 số y, z
	cout << "Nhập vào hai số y và z: ";
	cin >> y >> z;
	//tính tổng 3 số x,y,z
	cout << "Tổng = " << (x+y+z);

 cout<<"\n---------------------------------------------\n";
 cout<<"Chương trình này được đăng tại freetuts.net";
}

Kết quả:

cin 02 PNG

Như vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong hàm cin trong C / C++. Ở bài tiếp theo mình tiếp tục giới thiệu các hàm nhập xuất khác trong C++, các bạn chú ý theo dõi nhé !!!

Bình luận đã đóng, nếu có thắc mắc hãy đặt câu hỏi tại hoicode.com để admin trả lời.

Nguồn: freetuts.net

Danh sách các hàm iostream
Hàm cerr() trong C / C++
Hàm cin() trong C / C++
Hàm clog() trong C / C++
Hàm cout() trong C / C++

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP