REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component CommentSection bằng ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ tạo một component có tên là CommentSection trong ReactJS. Component này sẽ nhận một prop là comments, một mảng chứa nhiều bình luận, và hiển thị chúng trong một thẻ <div>.

Bước 1: Tạo Component CommentSection

Mở file src/components/CommentSection.js và thêm nội dung sau:

// src/components/CommentSection.js
import React from 'react';
import './CommentSection.css';

const CommentSection = ({ comments }) => {
 return (
  <div className="comment-section">
   {comments.map((comment, index) => (
    <div key={index} className="comment">
     <span className="comment-author">{comment.author}:</span> {comment.text}
    </div>
   ))}
  </div>
 );
};

export default CommentSection;

Bước 2: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là CommentSection.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của CommentSection:

/* src/components/CommentSection.css */

.comment-section {
 border: 1px solid #ddd;
 padding: 15px;
 margin-top: 20px;
 border-radius: 8px;
 color: black;
}

.comment {
 margin-bottom: 15px;
 padding: 10px;
 background-color: aquamarine;
 border-radius: 5px;
}

.comment-author {
 font-weight: bold;
 margin-right: 5px;
}

.comment-text {
 margin-top: 5px;
}

Bước 3: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import CommentSection from './components/CommentSection';
import './App.css';

function App() {
 const commentsArray = [
  { author: 'Alice', text: 'Great post!' },
  { author: 'Bob', text: 'I learned a lot from this.' },
  { author: 'Charlie', text: 'Well explained.' },
  // Add more comments as needed
 ];

 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <CommentSection comments={commentsArray} />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ mở trên http://localhost:3000 và hiển thị một phần hiển thị các bình luận từ mảng đã được định nghĩa.

z5098839212647 6908bff1bc3e1dba5487e471766189b7 jpg

Trong bài tập này, mình đã tạo thành công một component ReactJS có tên là CommentSection. Component này nhận một prop là comments, một mảng chứa nhiều bình luận, và hiển thị chúng trong một giao diện người dùng thân thiện và dễ đọc.

Mình đã áp dụng kiến thức về ReactJS, sử dụng Props để truyền dữ liệu từ component cha xuống component con, và tạo ra một giao diện có cấu trúc hợp lý. Ngoài ra, mình đã làm quen với việc tùy chỉnh giao diện bằng cách sử dụng CSS.

Việc tạo ra các component như CommentSection là quan trọng khi xây dựng các ứng dụng ReactJS có tính tương tác cao, đồng thời tạo ra trải nghiệm người dùng tốt. Hy vọng bạn đã có một trải nghiệm học tốt và sẽ áp dụng kiến thức này vào các dự án ReactJS của bạn trong tương lai.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

React Router cơ bản

React Router cơ bản

Có thể khẳng định rằng những trang SPA (single page application) hiện đang rất phổ…

Top