REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component ProductList bằng ReactJS

Trong bài tập này, mình sẽ xây dựng một component có tên là ProductList trong ReactJS. Component này sẽ nhận một prop là products, là một mảng chứa thông tin về nhiều sản phẩm. Mình sẽ sử dụng component ProductCard để hiển thị danh sách các sản phẩm này.

Tạo một component ProductList bằng ReactJS

Cấu trúc thư mục

z5098768719972 83cf30be20f7db822f455dd1711414f0 jpg

Bước 1: Tạo Component ProductList

Mở file src/components/ProductList.js và thêm nội dung sau:

// src/components/ProductList.js
import React from 'react';
import ProductCard from './ProductCard';
import './ProductList.css';

const ProductList = ({ products }) => {
 return (
  <div className="product-list">
   {products.map((product, index) => (
    <ProductCard key={index} product={product} />
   ))}
  </div>
 );
};

export default ProductList;

Bước 2: Tạo Component ProductCard

Nếu bạn chưa có, tạo một component ProductCard. Mở file src/components/ProductCard.js và thêm nội dung sau:

// src/components/ProductCard.js
import React from 'react';
import './ProductCard.css';

const ProductCard = ({ product }) => {
 return (
  <div className="product-card">
   <img src={product.img} alt={product.name} className="product-image" />
   <div className="product-details">
    <h3>{product.name}</h3>
    <p>{product.description}</p>
    <p className="product-price">${product.price}</p>
   </div>
  </div>
 );
};

export default ProductCard;

Bước 3: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là ProductList.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của ProductList:

/* src/components/ProductList.css */

.product-list {
 display: flex;
 flex-wrap: wrap;
 gap: 20px;
}

/* Optional: Adjust as needed */
@media (max-width: 768px) {
 .product-list {
  flex-direction: column;
 }
}

Tạo một file mới có tên là ProductCard.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh giao diện của ProductCard:

/* src/components/ProductCard.css */

.product-card {
  border: 1px solid #ddd;
  border-radius: 8px;
  overflow: hidden;
  box-shadow: 0 0 10px rgba(0, 0, 0, 0.1);
  transition: transform 0.3s ease-in-out;
 }
 
 .product-card:hover {
  transform: scale(1.05);
 }
 
 .product-image {
  width: 100%;
  height: auto;
  border-bottom: 1px solid #ddd;
 }
 
 .product-details {
  padding: 15px;
  color: black;
 }
 
 .product-details h3 {
  margin-top: 0;
  color: black;
 }
 
 .product-price {
  color: #e44d26;
  font-weight: bold;
 }
 

Bước 4: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import ProductList from './components/ProductList';
import './App.css';

function App() {
 const productsArray = [
  {
   name: 'iPhone 15 Pro 128GB',
   price: 22990000,
   img: 'https:/2023/09/0020094_iphone-15-pro-max-128gb_550.jpeg',
   description: 'Giảm 40% tối đa 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 2.000.000 VNĐ',
  },
  {
   name: 'iPhone 15 Pro ',
   price: 24990000,
   img: 'https:/uploads/2023/09/iphone-15-pro-max_7__1.webp',
   description: 'Giảm 20% tối đa 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 6.000.000 VNĐ',
  },
  {
   name: 'Laptop Pro',
   price: 23990000,
   img: 'https:/uploads/2022/06/macbook-air-starlight-select-20220606.jpg',
   description: 'Giảm 50% tối đa 1.000.000 VNĐ cho đơn hàng từ 7.000.000 VNĐ',
  },
  // Add more products as needed
 ];

 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <ProductList products={productsArray} />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 5: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng lệnh:

npm start

Ứng dụng sẽ mở trên http://localhost:3000 và hiển thị danh sách sản phẩm từ mảng đã được định nghĩa.

z5098801593277 5e904aa650fa1ccf1827474b17e6a461 jpg

Mình đã thành công tạo ra một component ProductList trong ReactJS, sử dụng Props để hiển thị danh sách sản phẩm bằng component ProductCard. Bài tập này giúp mình làm quen với cách sử dụng Props để truyền dữ liệu và tạo ra giao diện người dùng phức tạp. Tiếp tục học và áp dụng kiến thức này để xây dựng các ứng dụng ReactJS phong phú và linh hoạt.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top