REACTJS EXAMPLE
CÁC CHỦ ĐỀ
BÀI MỚI NHẤT
MỚI CẬP NHẬT

Tạo một component PersonList trong ReactJS

Trong bài tập này, mục tiêu là tạo một component có tên là PersonList. Component này sẽ nhận một prop là people, một mảng chứa tên của nhiều người, và hiển thị danh sách này trong một thẻ <ul>. Mỗi tên người sẽ được đặt trong một thẻ <li>. Hãy cùng nhau xem chi tiết cách thực hiện nhiệm vụ này trong một ứng dụng React.

Tạo một component PersonList trong ReactJS

Bước 1: Mở dự án hiện tại

Nếu bạn đã thực hiện các bài tập trước, hãy tiếp tục sử dụng dự án React hiện tại. Nếu không, bạn có thể tạo một dự án mới bằng cách sử dụng create-react-app.

Bước 2: Tạo Component PersonList

Mở file src/components/PersonList.js và thêm nội dung sau:

// src/components/PersonList.js
import React from 'react';
import './PersonList.css'; // Import file CSS

const PersonList = ({ people }) => {
 return (
  <ul className="people-list">
   {people.map((person, index) => (
    <li key={index} className="person-item">
     {person}
    </li>
   ))}
  </ul>
 );
};

export default PersonList;

Bước 3: Tạo File CSS

Tạo một file mới có tên là PersonList.css trong thư mục src/components. Thêm các quy tắc CSS để tùy chỉnh danh sách và mỗi mục người:

/* src/components/PersonList.css */

.people-list {
  list-style-type: none;
  padding: 0;
 }
 
 .person-item {
  background-color: blue;
  margin: 10px;
  padding: 15px;
  border-radius: 8px;
  font-size: 16px;
  transition: background-color 0.3s ease;
 }
 
 .person-item:hover {
  background-color: #e0e0e0;
 }
 
}

Bước 4: Sử dụng Component trong App

Mở file src/App.js và sửa nội dung như sau:

// src/App.js
import React from 'react';
import PersonList from './components/PersonList';
import './App.css';

function App() {
 const peopleList = ['Alice', 'Bob', 'Charlie', 'David'];

 return (
  <div className="App">
   <header className="App-header">
    <PersonList people={peopleList} />
   </header>
  </div>
 );
}

export default App;

Bước 4: Chạy ứng dụng

Mở terminal và chạy ứng dụng bằng cách sử dụng lệnh sau:

npm start

Ứng dụng sẽ khởi chạy trên http://localhost:3000, và bạn sẽ thấy một trang web hiển thị danh sách người.

z5090362814966 58294d7fc6de07e13304e9e2d74c5a40 jpg

Mình đã tạo thành công một component PersonList trong ReactJS, cho phép mình hiển thị danh sách người dễ dàng thông qua sử dụng Props. Việc này giúp tạo ra các thành phần tái sử dụng và linh hoạt, điều quan trọng trong phát triển ứng dụng ReactJS. Hãy tiếp tục hành trình của bạn để hiểu thêm về các khái niệm và kỹ thuật trong thế giới phức tạp và mạnh mẽ của ReactJS.

test php

Bài giải

-------------------- ######## --------------------

Câu hỏi thường gặp liên quan:

Cùng chuyên mục:

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: API Requests trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Conditional Rendering trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Lists và Keys trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Forms và Controlled Components trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: Handling Events trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Bài tập ReactJS: State và Lifecycle trong ReactJS

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

Thiết kế và quản lý form đơn giản với thư viện Formik

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

React Microservices, xây dựng ứng dụng React mạnh mẽ

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Xây dựng ứng dụng CRUD với Redux Toolkit cực dễ dàng

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Áp dụng Testing vào React cho ứng dụng của bạn như thế nào?

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

Performance Optimization trong React Js, tăng hiệu suất cực ngon

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

React Hook là gì? Tại sao React Hook quan trọng trong dự án?

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Hiểu Route React nâng cao trong 10 phút bằng ví dụ

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

Xây dựng Hook trong React JS (React Custom Hook)

React Hooks là một tính năng mới trong React 16.8. Cho phép sử dụng state…

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Tạo ứng dụng ghi chú với ReactJS và Redux

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn xây dựng một ứng dụng ghi chú…

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cách đẩy ứng dụng ReactJS lên Heroku và Deploy trên đó

Cho bạn nào chưa bíết thì Heroku mà môt nền tảng đám mây hỗ trợ…

Tích hợp Redux vào ReactJS

Tích hợp Redux vào ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về cách tích…

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Tạo máy tính đơn giản bằng ReactJS

Trong bài này ta sẽ xây dựng một ứng dụng máy tính đơn giản bằng…

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Redux là gì? Tại sao lại ứng dụng trong ReactJS

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu về Redux trong…

useContext trong React Hook

useContext trong React Hook

Trong bài viết này chúng ta sẽ cùnuseContextg nhau đi tìm hiểu về useContext trong…

Top