Hàm ASCII trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ASCII trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ASCII trả về mã số đại diện cho ký tự được chỉ định.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ASCII trong SQL Server (Transact-SQL) là:

ASCII( single_character )

Trong đó:

  • single_character: Ký tự được chỉ định để truy xuất mã số ASCII. Nếu nhập nhiều ký tự, hàm ASCII sẽ trả về giá trị cho ký tự đầu tiên và bỏ qua tất cả các ký tự sau ký tự đầu tiên.

3. Version

Hàm ASCII có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT ASCII('f');
Ket qua: 102

SELECT ASCII('freetuts.net');
Ket qua: 102

SELECT ASCII('M');
Ket qua: 77

SELECT ASCII('Myfreetuts.net');
Ket qua: 77

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP