Hàm COALESCE trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm COALESCE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Hàm COALESCE trả về biểu thức không null đầu tiên trong danh sách. Nếu tất cả các biểu thức ước tính thành null, thì hàm COALESCE sẽ trả về null.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm COALESCE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

COALESCE( expression1, expression2, ... expression_n )

Trong đó:

  • expression1 đến expression_n: Các biểu thức để kiểm tra các giá trị khác null.

3. Version

Hàm COALESCE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 'freetuts.net', NULL, 'Myfreetuts.net');
Ket qua: 'freetuts.net'

SELECT COALESCE(NULL, 'freetuts.net', 'Myfreetuts.net');
Ket qua: 'freetuts.net'

SELECT COALESCE(NULL, NULL, 1, 2, 3, NULL, 4);
Ket qua: 1

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP