Hàm CONVERT trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm CONVERT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm CONVERT chuyển đổi một biểu thức từ một kiểu dữ liệu này sang kiểu dữ liệu khác. Nếu chuyển đổi không thành công, chức năng sẽ trả về một lỗi. Nếu không, nó sẽ trả về giá trị chuyển đổi.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm CONVERT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

CONVERT( type [ (length) ], expression [ , style ] )

Trong đó:

  • type: Kiểu dữ liệu mà bạn muốn chuyển đổi biểu thức thành
  • length: Không bắt buộc. Độ dài của kiểu dữ liệu kết quả cho char, varchar, nchar, nvarchar, binary và varbinary.
  • expression: Biểu thức để chuyển đổi sang kiểu dữ liệu khác.
  • style: Không bắt buộc. Định dạng được sử dụng để chuyển đổi giữa các kiểu dữ liệu

3. Version

Hàm CONVERT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT CONVERT(int, 14.85);
Ket qua: 14   

SELECT CONVERT(float, 14.85);
Ket qua: 14.85 

SELECT CONVERT(varchar, 15.6);
Ket qua: '15.6'

SELECT CONVERT(varchar(4), 15.6);
Ket qua: '15.6'

SELECT CONVERT(float, '15.6');
Ket qua: 15.6

SELECT CONVERT(datetime, '2019-04-06');
Ket qua: '06.04.2019 00:00:00'

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP