Hàm ISNUMERIC trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm ISNUMERIC trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm ISNUMERIC trả về 1 nếu biểu thức là số hợp lệ. Nếu không, nó trả về 0.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm ISNUMERIC trong SQL Server (Transact-SQL) là:

ISNUMERIC( expression )

Trong đó:

  • expression: Giá trị để kiểm tra xem nó có phải là một giá trị số hay không.

Lưu ý:

  • Hàm ISNUMERIC trả về 1, nếu biểu thức là số hợp lệ.
  • Hàm ISNUMERIC trả về 0, nếu biểu thức KHÔNG phải là số hợp lệ.

3. Vesion

Hàm ISNUMERIC có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT ISNUMERIC(1234);
Ket qua: 1

SELECT ISNUMERIC('1234');
Ket qua: 1

SELECT ISNUMERIC(10 * 5);
Ket qua: 1

SELECT ISNUMERIC('freetuts.net');
Ket qua: 0

SELECT ISNUMERIC('2019-04-06');
Ket qua: 0

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP