Hàm LEFT trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm LEFT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm LEFT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm LEFT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

LEFT( string, number_of_characters )

Trong đó:

  • string: Chuỗi để trích xuất
  • number_of_characters: Số lượng ký tự trích xuất bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên trái.

Lưu ý:

  • Nếu number_of_char character vượt quá độ dài của chuỗi, hàm LEFT sẽ trả về chuỗi.

3. Version

Hàm LEFT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT LEFT('Freetuts.net', 4);
Ket qua: 'Free'

SELECT LEFT('Freetuts.net', 8);
Ket qua: 'Freetuts'

SELECT LEFT('Freetuts.net', 100);
Ket qua: 'Freetuts.net'   

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP