Hàm MAX trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MAX trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MAX trả về giá trị lớn nhất của biểu thức.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MAX trong SQL Server (Transact-SQL) là:

SELECT MAX(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions];

Hoặc

SELECT expression1, expression2, ... expression_n,
       MAX(aggregate_expression)
FROM tables
[WHERE conditions]
GROUP BY expression1, expression2, ... expression_n;

Trong đó:

  • expression1, expression2, ... expression_n: Các biểu thức không được gói gọn trong hàm MAX và phải được bao gồm trong mệnh đề GROUP BY ở cuối câu lệnh SQL.
  • aggregate_expression: Đây là cột hoặc biểu thức mà từ đó giá trị lớn nhất sẽ được trả về.
  • tables: Các bảng mà bạn muốn lấy dữ liệu. Phải có ít nhất một bảng được liệt kê trong mệnh đề from.
  • WHERE conditions: Không bắt buộc. Đây là những điều kiện phải được đáp ứng cho các dữ liệu được chọn.

3. Version

Hàm MAX có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT MAX(diem) AS "Diem Cao Nhat"
FROM KetQua;

 

Nguồn: freetuts.net