Hàm MONTH trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm MONTH trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm MONTH trả về tháng (một số từ 1 đến 12) cho một giá trị ngày.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm MONTH trong SQL Server (Transact-SQL) là:

MONTH( date_value )

Trong đó:

  • date_value: Ngày để trích xuất tháng.

3. Version

Hàm MONTH có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT MONTH('2019/04/06');
Ket qua: 4

SELECT MONTH('2019/03/06 15:05');
Ket qua: 3

SELECT MONTH('2019/12/06 15:05:15.61');
Ket qua: 12

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP