Hàm NCHAR trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm NCHAR trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Hàm NCHAR trả về ký tự Unicode dựa trên number_code trong tiêu chuẩn Unicode.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm NCHAR trong SQL Server (Transact-SQL) là:

NCHAR( number_code )

Trong đó:

  • number_code: Mã số trong tiêu chuẩn Unicode được sử dụng để truy xuất ký tự.

Lưu ý:

  • Hàm NCHAR sẽ chấp nhận mã number_code là giá trị nguyên nằm trong khoảng từ 0 đến 65,535.

3. Version

Hàm NCHAR có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL): 

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT NCHAR(100);
Ket qua: 'd'

SELECT NCHAR(70);
Ket qua: 'F'

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP