Hàm NULLIF trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm NULLIF trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

Dự án phim của mình, anh em like fanpagesub kênh giúp mình với nha, đa tạ nhiều ạ.

1. Mô tả

Hàm NULLIF so sánh expression1 và expression2. Nếu expression1 và expression2 bằng nhau, hàm NULLIF trả về NULL. Ngược lại, nó trả về biểu thức đầu tiên là expression1.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm NULLIF trong SQL Server (Transact-SQL) là:

NULLIF( expression1, expression2 )

Trong đó:

  • expression1, expression2: Các biểu thức sẽ được so sánh. Các giá trị phải thuộc cùng kiểu dữ liệu.

3. Version

Hàm NULLIF có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT NULLIF('freetuts.net', 'freetuts.net');
Result: NULL

SELECT NULLIF('freetuts.net', 'myfreetuts.net');
Result: 'freetuts.net' 

SELECT NULLIF(12, 12);
Result: NULL  

SELECT NULLIF(12, 45);
Result: 12

SELECT NULLIF('2019-04-06', '2019-04-06');
Result: NULL      

SELECT NULLIF('2019-04-06', '2019-04-08');
Result: '2019-04-06'   

 

Nguồn: freetuts.net

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP