Hàm REPLACE trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm REPLACE trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm REPLACE thay thế một chuỗi các ký tự trong một chuỗi bằng một bộ ký tự khác, không phân biệt chữ hoa chữ thường.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm REPLACE trong SQL Server (Transact-SQL) là:

REPLACE( string1, string_to_replace, replacement_string )

Trong đó:

  • string1: Chuỗi nguồn mà từ đó một chuỗi các ký tự sẽ được thay thế bằng một bộ ký tự khác.
  • string_to_replace: Chuỗi sẽ được tìm kiếm trong chuỗi1.
  • replacement_string: Chuỗi thay thế. Tất cả các lần xuất hiện của string_to_replace sẽ được thay thế bằng replacement_string trong string1.

3. Version

Hàm REPLACE có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT REPLACE('Freet123ut123s.net', 't123', 't');
Ket qua: 'Freetuts.net'

SELECT REPLACE('Freetuts.net', 'net', 'com');
Ket qua: 	'Freetuts.com'

SELECT REPLACE('Freetuts.net', 't', '123');
Ket qua: 'Free123u123s.ne123'

SELECT REPLACE('Free tuts . net', ' ', '#');
Ket qua: 'Free#tuts#.#net'

 

Nguồn: freetuts.net

Freetuts sử dụng theme GoodNews, code trên nền tảng Codeigniter, VPS mua tại Tinohost.
Sử dụng mã TINO30_2020 để được giảm 30% khi mua Hosting / VPS tại Tinohost.

TIN MỚI

menu png MENU notice png NEWS home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP