Hàm RIGHT trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm RIGHT trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm RIGHT trích xuất một chuỗi con từ một chuỗi, bắt đầu từ ký tự ngoài cùng bên phải.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm RIGHT trong SQL Server (Transact-SQL) là:

RIGHT( string, number_of_characters )

Trong đó:

  • string: Chuỗi trích xuất.
  • number_of_characters: Số lượng ký tự trích xuất bắt đầu từ ký tự bên phải nhất.

Lưu ý:

  • Nếu number_of_characters vượt quá độ dài của string, hàm RIGHT sẽ trả về string.

3. Version

Hàm RIGHT có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT RIGHT('Freetuts.net', 3);
Ket qua: 'net

SELECT RIGHT('Freetuts.net', 4);
Ket qua: '.net'

SELECT RIGHT('Free tuts dot net', 3);
Ket qua: 'net'

SELECT RIGHT('Free tuts dot net', 7);
Ket qua: 'dot net'   

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP