Hàm UPPER trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm UPPER trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm UPPER chuyển đổi tất cả các chữ cái trong chuỗi được chỉ định thành chữ hoa.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm UPPER trong SQL Server (Transact-SQL) là:

UPPER( string )

Trong đó:

  • string: Chuỗi để chuyển đổi thành chữ hoa.

3. Version

Hàm UPPER có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT UPPER('Freetuts.net');
Ket qua: 'FREETUTS.NET'

SELECT UPPER('freetus xin chao cac ban');
Ket qua: 'FREETUS XIN CHAO CAC BAN'

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP