Hàm USER_NAME trong SQL Server

Trong bài này mình sẽ hướng dẫn cách sử dụng hàm USER_NAME trong SQL Server thông qua cú pháp và ví dụ thực tế.

1. Mô tả

Hàm USER_NAME trả về tên người dùng trong cơ sở dữ liệu SQL Server.

2. Cú pháp

Cú pháp của hàm USER_NAME trong SQL server (Transact-SQL) là:

USER_NAME( [ identification_number ] )

Trong đó:

  • identification_number: Không bắt buộc. Số nhận dạng được liên kết với người dùng trong SQL Server.

3. Version

Hàm USER_NAME có thể được sử dụng trong các phiên bản sau của SQL Server (Transact-SQL):

  • SQL Server 2017, SQL Server 2016, SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 R2, SQL Server 2008, SQL Server 2005

4. Ví dụ

SELECT USER_NAME();
Ket qua: rextester_login

 

Nguồn: freetuts.net

Xem thêm

BÀI VIẾT

notice png LIST home png HOME hot gif BÁO
LỖI
top png TOP